หน้าแรก บทความ กฏหมาย(ไทย) ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …..
ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …..

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง
พ.ศ. …

.....................................
......................................

.................................................................................................................. .................................................................................................................

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดงพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

..................................................................................................................

.................................................................................................................

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ นักแสดง พ.ศ. ……”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558