หน้าแรก บทความ กฏหมาย(ไทย) ลิขสิทธิ : ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง
หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

หมวด 8 กองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

มาตรา 35 ให้มีกองทุนบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง เพื่อจ่ายเงินค่าการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องอันตรายแก่ตาย หรือเสียชีวิตเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 20 จากดอกผล ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

มาตรา 36 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ในความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

มาตรา 37 ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เสนอรายงานการจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการ

การรับจ่ายเงินดังกล่าวให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558