หน้าแรก บทความ กฏหมาย(ไทย) เครื่องหมายการค้า : พระราชบัญญัติ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 - หมวดที่ 3 เครื่องหมายร่วม
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 - หมวดที่ 3 เครื่องหมายร่วม

หมวด 3 เครื่องหมายร่วม

มาตรา 94 ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายร่วม
โดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 1 ส่วนที่ 5

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558