หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543

งาน

หน่วยนับ

งานสะสม

งาน ที่ได้รับ

ผลสำเร็จ

หมายเหตุ

1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ

เรื่อง

 

 

 

 

2. จัดประชุม/สัมมนา

 

 

 

 

 

2.1 ประชุม

ครั้ง/คน

 

 

2/49

เอกสารแนบ

2.2 สัมมนา

ครั้ง/คน

 

 

2/100

เอกสารแนบ

3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ

 

 

 

 

 

3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

 

2

 

3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

 

 

 

3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

เรื่อง

35

41

39

ยอดสะสมเดือนต่อไป 37

3.4 เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง

 

 

8

 

4. ให้บริการตอบข้อซักถาม

 

 

 

 

 

4.1 ทางโทรศัพท์

ราย

 

 

368

 

4.2 ติดต่อโดยตรง

ราย

 

 

123

 

4.3 ทางอินเตอร์เน็ต

ราย

 

 

14

 

5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้

 

 

 

 

 

5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่

เรื่อง

 

 

 

 

5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ฉบับ

 

 

 

 

5.3 ตรวจพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง

 

 

 

 

5.4 การบรรยายเผยแพร่ความรู้

ครั้ง/คน

 

 

1/70

 

6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

 

 

 

 

6.1 รับคำขอ

คำขอ/ราย

 

 

1154

 

6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น

ราย

 

 

85

 

6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์

ราย

 

3

3

 

6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ

ราย

 

1303

1303

 

6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ

คำขอ

202

1303

216

ยอดสะสมเดือนต่อไป 1289

6.6 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

3

3

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ

ราย

 

30

30

 

8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล

เรื่อง

 

 

 

 

9. งานธุรการ

 

 

 

 

 

9.1 รับ/ส่ง เอกสาร

เรื่อง

1

54

391/120

 

9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง

เรื่อง

 

 

121/42

 

9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ

ฉบับ/แผ่น

 

85

280/51

 

9.4 เวียนหนังสือ

เรื่อง

 

 

152

 

9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร

ครั้ง/แผ่น

 

 

365/283

 

9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน

ครั้ง

 

 

3

 

9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน

เรื่อง

 

 

2

 

10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม

 

 

 

 

 

10.1 ประชุม

ครั้ง

 

 

7

เอกสารแนบ

10.2 สัมมนา

ครั้ง

 

 

1

เอกสารแนบ

10.3 อบรม

ครั้ง

 

 

2

เอกสารแนบ

11. อื่น ๆ ลงสมุดชื่อผู้แจ้ง, สัญลักษณ์

เรื่อง

 

 

1

 

เอกสารแนบ

เรื่อง

รายละเอียด

จัดประชุม

 

1. จัดประชุมค่ายเทป ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

วันที่ 6 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน

2. จัดแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยปัญหาลิขสิทธิ์

วันที่ 7 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 23 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน

4. จัดสัมมนาแต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง

วันที่ 24-26 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน

5. จัดสัมมนาการดำเนินคดีลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน

เข้าร่วมประชุม

 

1. เข้าร่วมประชุมปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์คาราโอเกะ

วันที่ 6 พ.ย.

2. เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ

วันที่ 6 พ.ย.

3. เข้าร่วมประชุม ประชุม WICE 2ครั้ง

วันที่ 13 พ.ย.และวันที่ 27 พ.ย.

4. เข้าร่วมประชุมการคุ้มครองสิทธินักแสดงในโสตทัศนวัวดุ

วันที่ 15 พ.ย.

5. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน RBMS

วันที่ 17 พ.ย.

6. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดเตรียมพิธีการและกิจกรรม

วันที่ 20 พ.ย.

เข้าร่วมสัมมนา

 

1. เข้าร่วมสัมมนาคุ้มครอง TRADITIONAL KNOWLEDGE

วันที่ 9-11 พ.ย.

เข้าอบรม

 

1. อบรมเรื่อง INTERNALIONAL TRADE LAWYER COURSE

วันที่ 6-24 พ.ย.

2. อบรมเรื่อง APCE/PFP ครั้งที่ 5

วันที่ 10 พ.ย.

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558