หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนมิถุนายน 2544
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนมิถุนายน 2544

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนมิถุนายน 2544

งาน

หน่วยนับ

งานสะสม

งาน ที่ได้รับ

ผลสำเร็จ

หมายเหตุ

1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ

เรื่อง

 

1

1

เอกสารแนบ

2. จัดประชุม/สัมมนา

 

 

 

 

 

2.1 ประชุม

ครั้ง/คน

 

6/169

6/169

เอกสารแนบ

2.2 สัมมนา

ครั้ง/คน

 

1/1100

1/1100

เอกสารแนบ

3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ

 

 

 

 

 

3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

3

3

 

3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

30

30

 

3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

เรื่อง

26

19

38

ยอดสะสมเดือนต่อไป 7

3.4 เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง

 

75

75

ส่งข้อมูลคาราโอเกะ 75 จังหวัด

4. ให้บริการตอบข้อซักถาม

 

 

 

 

 

4.1 ทางโทรศัพท์

ราย

 

328

328

 

4.2 ติดต่อโดยตรง

ราย

 

131

131

 

4.3 ทางอินเตอร์เน็ต

ราย

 

8

8

 

5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้

 

 

 

 

 

5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่

เรื่อง

 

 

 

 

5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ฉบับ

 

 

 

 

5.3 ตรวจพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง

 

3

3

 

5.4 การบรรยายเผยแพร่ความรู้

ครั้ง/คน

 

11/1280

11/1280

เชิญ ผอ.เป็นวิทยากร

6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

 

 

 

 

6.1 รับคำขอ

คำขอ/ราย

 

760

760

 

6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น

ราย

 

116

116

 

6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์

ราย

 

19

19

 

6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ

ราย

 

760

760

 

6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ

คำขอ

211

760

549

ยอดสะสมเดือนต่อไป 422

6.6 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

1200

1200

 

6.7 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

1

1

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ

ราย

 

19

19

 

8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล

เรื่อง

 

20

20

 

9. งานธุรการ

 

 

 

 

 

9.1 รับ/ส่ง เอกสาร

เรื่อง

 

398/221

398/221

 

9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง

เรื่อง

 

68/12

68/12

 

9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ

ฉบับ/แผ่น

 

192/121

192/1211

 

9.4 เวียนหนังสือ

เรื่อง

 

191

191

 

9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร

ครั้ง/แผ่น

 

541/219

541/219

 

9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน

ครั้ง

 

3

3

 

9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน

เรื่อง

 

1

1

 

10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม

 

 

 

 

 

10.1 ประชุม

ครั้ง

 

7

7

 

10.2 สัมมนา

ครั้ง

 

1

1

 

10.3 อบรม

ครั้ง

 

1

1

 

11. การหารือร่วมกับหน่วยงานอื่น

ครั้ง/คน

 

2

2

 

11. อื่น ๆ

ครั้ง

 

3

3

 

ตารางแนบ

เรื่อง

รายละเอียด

จัดประชุม

 

1. ประชุมคณะทำงานจัดงาน SPS 2001

วันที่ 5 มิถุนายน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. ประชุมการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 6 มิถุนายน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3. ประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายจัดเก็บ

วันที่ 13 มิถุนายน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

4. ประชุมสมาคมภัตตาคาร / เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง

วันที่ 14 มิถุนายน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

5. ประชุมตูเพลงคาราโอเกะ

วันที่ 20 มิถุนายน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

6. ประชุมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 20 มิถุนายน ณ กระทรวงพาณิชย์

 

 

เข้าร่วมประชุม

 

1. คณะทำงาน Mobile Unit

วันที่ 5 มิถุนายน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. ประชุมเตรียมการประชุม ASEM-CITI

วันที่ 22 มิถุนายน ณ กรมเศรษฐกิจ ฯ

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางป้องกันการละเมิด

วันที่ 25 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ประชุมปัญหา ณ จุดนำเข้า - ส่งออก

วันที่ 26 มิถุนายน ณ กรมศุลกากร

5. ประชุมมติ ครม.

วันที่ 27 มิถุนายน ณ กระทรวงพาณิชย์

6. ประชุมวิทยานิพนธ์ของคณะวารสาร

วันที่ 29 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. ประชุมลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์

วันที่ 29 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

จัดสัมมนา

 

1. การบริหารซอฟต์แวร์ในองค์กรณ์กับกฎหมายลิขสิทธิ์

วันที่ 15 มิถุนายน ณ โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ

 

 

เข้าร่วมสัมมนา

 

1. ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 21 มิถุนายน จัดโดย สวทช. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

 

 

อบรม

 

1. เทคนิคการเจรจาทางการค้า

วันที่ 4-8 มิถุนายน ณ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

 

 

บรรยาย

 

1. เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์

วันที่ 2 มิถุนายน จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 9 มิถุนายน จังหวัดอยุธยา

 

วันที่ 5,12,19 มิถุนายน ณ กรมศิลปกร

 

วันที่ 16 มิถุนายน จังหวัดสุราษฎร์ธาณี

 

วันที่ 17 มิถุนายน จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 22 มิถุนายน จังหวัดอุดรธาณี

 

วันที่ 23 มิถุนายน จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 25 มิถุนายน จังหวัดจันทบุรี

 

วันที่ 28 มิถุนายน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

 

 

สัมภาษณ์

 

1. เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

วันที่ 21 มิถุนายน จส.100 และ ITV

 

 

อื่น ๆ

 

1. ปฏิบัติงานตามโครงการ Mobile Unit

วันที่ 20-22 มิถุนายน จังหวัดกาญจนบุรี

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558