หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) ลิขสิทธิ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2544
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2544

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2544

งาน

หน่วยนับ

งานสะสม

งาน ที่ได้รับ

ผลสำเร็จ

หมายเหตุ

1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ

เรื่อง

 

 

 

 

2. จัดประชุม/สัมมนา

 

 

 

 

 

2.1 ประชุม

ครั้ง/คน

 

8/53

8/53

เอกสารแนบ

2.2 สัมมนา

ครั้ง/คน

 

1/300

1/300

เอกสารแนบ

3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ

 

 

 

 

 

3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เรื่อง

1

6

7

 

3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

17

17

 

3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

เรื่อง

11

31

20

ยอดสะสมเดือนต่อไป 20

3.4 จัดทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัด

เรื่อง

 

36

36

 

3.5 เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง

 

31

31

 

4. ให้บริการตอบข้อซักถาม

 

 

35

35

 

4.1 ทางโทรศัพท์

ราย

 

287

287

 

4.2 ติดต่อโดยตรง

ราย

 

138

138

 

4.3 ทางอินเตอร์เน็ต

ราย

 

4

4

 

5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้

 

 

 

 

 

5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่

เรื่อง

 

1

1

 

5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ฉบับ

 

 

 

 

5.3 การบรรยายเผยแพร่ความรู้

ครั้ง/คน

 

7/1640

7/1640

ตามเอกสารแนบ

6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

 

 

 

 

6.1 รับคำขอ

คำขอ/ราย

 

952

952

 

6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น

ราย

 

93

93

 

6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์

ราย

 

18

18

 

6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ

ราย

 

952

952

 

6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ

คำขอ

408

952

952

 

6.6 จัดเก็บแฟ้ม

ราย

 

952

952

 

6.7 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

1

1

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ

ราย

 

15

15

 

8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล

เรื่อง

 

5

5

 

9. งานธุรการ

 

 

 

 

 

9.1 รับ/ส่ง เอกสาร

เรื่อง

 

1011/367

1011/367

 

9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง

เรื่อง

 

164/99

164/99

 

9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ

ฉบับ/แผ่น

 

102/91

102/91

 

9.4 เวียนหนังสือ

เรื่อง

 

122/81

122/81

 

9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร

ครั้ง/แผ่น

 

1078/180

1078/180

 

9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน

ครั้ง

 

2

2

 

9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน

เรื่อง

 

2

2

 

10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม

 

 

 

 

 

10.1 ประชุม

ครั้ง

 

11

11

 

10.2 สัมมนา

ครั้ง

 

3

3

 

10.3 อบรม

ครั้ง

 

3

3

 

11. พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการคุ้มครองสิทธิ

ครั้ง/คน

 

 

 

 

12. อื่น ๆ

ครั้ง

 

3

3

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558