หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) เครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว

การตรวจค้น

(ไม่มีรายละเอียด)

การยื่นขอจดทะเบียน

1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ถูกต้อง ได้แก่ - คำขอจดทะเบียน ( 2 เหรียญสหรัฐต่อคำขอ ) - สำหรับชาวต่างประเทศให้กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษ - และสำหรับผู้ที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศลาว ควรจะต้องมีตัวแทนในประเทศลาวด้วย - บัตรเครื่องหมาย 10 ฉบับ มีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และไม่เกิน 10 เซนติเมตร - เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายและหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล (ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล) - ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศลาวและได้รับการรับรองจาก กรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมแล้ว - เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศ (ถ้ามี) 2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 5 เหรียญสหรัฐ ต่อสินค้า/บริการ 1 อย่าง

การตรวจสอบ

1. ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารคำขอว่าถูกต้องหรือไม่ 2. และจากนั้นจะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่กฎหมาย กำหนดหรือไม่ กล่าวคือ - ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย - ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น - การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 3. ภายหลังการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบผลการตรวจสอบดังต่อไปนี้ - ไม่ปฏิเสธการรับจดทะเบียน - ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

การประกาศโฆษณา

(ไม่มีรายละเอียด)

การจดทะเบียน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนให้และบันทึกลงในสารบบการจดทะเบียน และประกาศโฆษณา ในราชกิจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยผู้ยื่นต้องชำระค่าประกาศ 20 เหรียญสหรัฐต่อ หนึ่งเครื่องหมาย 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว สามารถทำได้ถ้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 10 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งเครื่องหมาย
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558