หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) เครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ประเทศเดนมาร์ก
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ประเทศเดนมาร์ก

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเดนมาร์ก

การตรวจค้น

(ไม่มีรายละเอียด)

การยื่นขอจดทะเบียน

1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความในใบคำขอของ สำนักงานสิทธิบัตรให้สมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ 2. ผู้ยื่นที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีสำนักงานตัวแทน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. เอกสารคำขอต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ยื่นอย่างชัดเจน - ชื่อองค์กรของผู้ยื่น - ภาพจำลองเครื่องหมายการค้า - ระบุการจำแนกประเภทของสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้านั้นตามคู่มือ การจำแนกสินค้าและบริการ ( Nice Agreement) - วันที่และเลขทะเบียนคำขอ - ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานตัวแทน ในกรณีที่ใช้สำนักงานตัวแทนเป็นตัวแทนยื่นขอ จดทะเบียน - หนังสือมอบอำนาจแก่สำนักงานตัวแทน (ถ้ามีการมอบอำนาจ) - เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธินั้น การยื่นเอกสารนี้อาจยื่นหลังจากวันที่ยื่นใบคำขอไม่เกิน 1 เดือน - ค่าธรรมเนียมการยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 2,350 เหรียญเดนมาร์ก (DKK) 4. เมื่อเอกสารคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ยื่นคำขอแก่สำนักงานสิทธิบัตร 5. ถ้าคำขอ 1 คำขอประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการหลายประเภท เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นแยกประเภทสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นหลายคำขอ และจะได้รับเลขคำขอที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้เอกสารเดียวกันกับสินค้าและบริการชนิดแรกได้

การตรวจสอบ

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้วจะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมาย กำหนดหรือไม่ 2. ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วคำขอนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงการจดทะเบียนและจะส่งสำเนาใบจดทะเบียนไปยังผู้ยื่น 4. เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นจะถูกนำไปดำเนินการประกาศ โฆษณาในหนังสือราชกิจจาของเดนมาร์กต่อไป

การแจ้งผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา

1. หลังจากที่เครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วจะถูกดำเนินการ ประกาศโฆษณาในราชกิจจาของเดนมาร์ก และจะรอประกาศไว้ 90 วันนับจากวันประกาศ 2. ผู้คัดค้านสามารถทำการคัดค้านได้ระหว่างการประกาศโฆษณาดังกล่าว โดยต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการคัดค้านด้วย 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบถึงการคัดค้านนั้น และสามารถ มาให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขคำคัดค้านได้ 4. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยคำคัดค้านแล้วจะแจ้งให้คู่กรณีทราบคำวินิจฉัย 5. ถ้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกยกเลิกไปคำวินิจฉัยเพื่อยกเลิกเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวจะต้องถูกประกาศโฆษณาในราชกิจจาเช่นกัน 6. อย่างไรก็ตามถ้าผู้ยื่นไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และต่อศาลได้ตามลำดับ

การจดทะเบียน

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้ผ่านขั้นตอนการประกาศโฆษณาแล้ว จะถือว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558