หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) สิทธิบัตร ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา
สิทธิบัตร

1. ผู้ประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองสหรัฐหรือไม่ สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรได้

2. ถ้าใช้ตัวแทน ต้องใช้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

3. ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ประเทศอื่นก่อน ต้องไปยื่นคำขอฯ ที่สหรัฐ ภายใน 12 เดือน นับจากวันยื่นที่ประเทศแรก ( 6 เดือน ในกรณีของคำขอออกแบบผลิตภัณฑ์)

4. แต่ถ้าได้รับสิทธิบัตรที่ต่างประเทศก่อนการยื่นคำขอฯที่สหรัฐ ทางสำนักงานจะไม่ออกสิทธิให้

5. ต้องยื่นสำเนาคำขอฯที่ยื่นไว้ที่ต่างประเทศที่ออกโดยสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศนั้นแก่สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐ ถ้าต้องการสิทธิ priority

6. เอกสารที่ต้องใช้ :

รายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิ

รูปเขียน(ถามี)

คำสัตย์สาบาน(the oath or declaration) ที่ทำและลงนามโดยผู้ประดิษฐ์

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือโอนสิทธิ (กรณีโอน)

7. ค่าธรรมเนียม :

 

 

การประดิษฐ์

ออกแบบ

พืช

 

1) ยื่นคำขอ

690

310

480

 

2) ออกสิทธิบัตร

1,210

430

580

 

 

 

 

 

3) ค่ารักษาสิทธิบัตร

ปีที่ 3.5

830

ปีที่ 7.5

1,900

ปีที่ 11.5

2,910

8. อายุสิทธิบัตร 20 ปี

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558