หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) สิทธิบัตร ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร

เอกสารที่ต้องการสำหรับผู้ขอฯ ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญีปุ่น

- มอบอำนาจให้ผู้ใดก็ได้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (แนบหนังสือมอบอำนาจไปด้วย)

- ยื่นคำขอฯ ห่างจากประเทศแรกไม่เกิน 1 ปี และส่งเอกสารคำขอฯที่ยื่นในประเทศแรกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันยื่นที่ประเทศญี่ปุ่น (กรณี priority)

ค่าธรรมเนียม

 

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

ออกแบบ

ยื่นคำขอ

21,000 เยน

14,000 เยน

16,000 เยน(ออกแบบ

ยื่นคำขอ (ภาษาอังกฤษ)

35,000 เยน

ที่คล้ายกัน : 8,100 เยน)

ขอขยายความคุ้มครองสิทธิ

74,000 เยน

 

-

-

ขอให้การตรวจสอบ

84,300 เยน +

2,000 เยน ต่อ

ข้อถือสิทธิ

แก้ไขคำแปล

19,000 เยน

ต้องการรายงานแนวโน้มการ จดทะเบียน

-

42,000 เยน +
1,000 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

ขอให้การออกแบบนั้นเป็น ความลับ

-

5,100 เยน (การออกแบบ ที่คล้ายกัน : 2,600 เยน)

การยื่นคัดค้าน

8,700 เยน +
1,000 เยน ต่อ
ข้อถือสิทธิ
(คัดค้านหลัง
ออกสิทธิบัตร)

-

ยื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 1 หรือ 2

49,500 เยน + 5,500 เยน ต่อ ข้อถือสิทธิ

55,000 เยน

ค่าธรรมเนียมรายปีหรือ การจดทะเบียน

1-3 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 13,000 เยน + 1,100 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

4-6 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 20,300 เยน + 1,600 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

7-9 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 40,600 เยน + 3,200 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

10-25 ปี : ค่าธรรมเนียมรายปี ; 81,200 เยน + 6,400 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

1-3 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 7,600 เยน + 700 เยน ต่อข้อถือสิทธิ

4-6 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 15,100 เยน + 1,400 เยนต่อข้อถือสิทธิ

1-3 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 8,500 เยน (การออกแบบที่คล้ายกัน : 8,500 เยน)

4-10 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 16,900 เยน

11-15 ปี : ค่าธรรมเนียม รายปี ; 33,800 เยน

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558