หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) สิทธิบัตร ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศอินโดนีเซีย
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ - ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักงานสิทธิบัตรอินโดนีเซีย
ขั้นตอนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

- ใช้ตัวแทน(กรณีที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย)

- หนังสือมอบอำนาจ

- หนังสือโอน(กรณีไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์เอง)

คำบรรยายการประดิษฐ์ ใช้ภาษาอินโดนีเซีย มี รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ รูปเขียน(ถ้ามี)

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558