หน้าแรก บทความ ความรู้(ไทย) สิทธิบัตร ความรู้ทัวไปเรื่องสิทธิบัตร - อายุสิทธิบัตร
ความรู้ทัวไปเรื่องสิทธิบัตร - อายุสิทธิบัตร

อายุสิทธิบัตร

*

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร

*

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิบัตร

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558