หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2009
ขอให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2009 PDF
เรื่อง ขอให้พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม JPO/IPR Training Program 2009

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือที่ พณ. 0703/ว.989 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552

                   2. Program Outline

                   3. Application Form                  

                                                                Download ข้อมูลได้ที่นี่...

หนังสือที่ พณ. 0703/ว.989 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 ....

Program Outline...

Application Form...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558