โครงการ IP Mart Award 2009 PDF

โครงการ IP Mart Award 2009 
แผนธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา"

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานที่เกิดจากสร้างสรรค์วิจัยและพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มผลงานที่นำมาเข้าระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา มาจัดทำเป็นแผนธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจและให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มธุรกิจฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือนำไปสู่การลงทุนที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiipmart.com.

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558