หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2555 PDF พิมพ์

 

กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2555

 

“ คูมือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอุษณี ศิริเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555ดาวน์โหลดข้อมูล

กำหนดการสัมมนาแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา...

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา...

 

 

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558