หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2557 PDF พิมพ์กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2557

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตราชู ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลดข้อมูล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา...

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558