หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ : เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพ : เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา PDF

ภาพเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องใน

โอกาสวันขึ้นปีใหม่ และกราบเรียนแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ

รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประเด็นปัญหาต่าง ๆ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสมาคมฯ

ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 11.00. 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558