หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์และสิทธินักแสดง-หมวดที่ 1 บททั่วไป
ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธ์และสิทธินักแสดง-หมวดที่ 1 บททั่วไป PDF

“องค์กรจัดเก็บ” หมาความว่า องค์กรที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการจัดเก็บ" ค่าตอบแทน จากการใช้งานลิขสิทธิ์ หรือสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้

Download..

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558