หน้าแรก ข่าว กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนมกราคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนมกราคม 2562 PDF พิมพ์

 กิจกรรม IP TALK มกราคม 2562


เรื่อง "วันนี้และอนาคต: เส้นทางสู่กองสิทธิบัตรยุคใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์


กรุณาส่งแบบตอบรับและหรักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) เพื่อสำรองที่นั่ง

ภายในวันพุธที่ 2มกราคม พ.ศ. 2562

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา ......

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา...

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558