หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมบรรยายในหัวข้อ"Commercialize IP" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549
การจัดอบรมบรรยายในหัวข้อ"Commercialize IP" ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 PDF

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ข่าวสารด้านกิจกรรมและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม "Monthly Talk" สมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Commerciallize IP โดยคุณชยธวัช อติแพทย์ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ. ห้อง ประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารติลลิกีแอนด์กิบบินส์ (T&G Main) บริษัท ติลลิกีแนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Download..

 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558