หน้าแรก แบบฟอร์มการจดทะเบียน สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
 
คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/001 ก)
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
Statement of Applicant's Right to Apply For a Pattent/Petty Patent
คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ์
คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายการตรวจสอบสิทธิบัตร
คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร
คำโต้แย้ง
คำอุทธรณ์
คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม
คำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
คำขอจดทะเบียนการโอนและการรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก
คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/คราวเดียว/ต่ออายุ
คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และคัดสำเนาเอกสาร
คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร
คำขออื่น ๆ (กรณีแฟ้มยังไม่ประกาศ)
คำขออื่น ๆ
ดูตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
 
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558