หน้าแรก แบบฟอร์มการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า
 
คำจดทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบบ ก.01)
คำคัดค้านการขอจดทะเบียน/คำโต้แย้ง (แบบ ก.02)
คำอุทธรณ์ (แบบ ก.03)
คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนหรือในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว (แบบ ก.04)
คำจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ (แบบ ก.05)
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (แบบ ก.06)
คำขอต่ออายุการจดทะเบียน (แบบ ก.07)
คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน (แบบ ก.08)
คำขอตรวจดูทะเบียนหรือสารระบบ (แบบ ก.09)
คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก (แบบ ก.10)
ใบต่อท้ายแนบคำขอ (แบบ ก.11)
หนังสือแสดงการปฏิเสธ (แบบ ก.12)
หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (แบบ ก.13)
หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล/คำพิพากษาและผลคดี (แบบ ก.14)
หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน (แบบ ก.15)
บัตรเครื่องหมาย (แบบ ก.16)
หนังสือสัญญาโอน (แบบ ก.17)
หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ก.18)
หนังสือขอผ่อนผันส่งเอกสารหลักฐาน (แบบ ก.19)
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง (แบบ ก.20)
คำขอแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและหลักฐานประกอบ (T001)
คำโต้แย้งการปฏิเสธการรับแจ้งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (แบบ คชพ.02)
 

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558