แผนผังองค์กร

 

COMMITTEE MEMBER


นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสัตยะพล สัจจเดชะ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws), University of Miami School of Law, U.S.A.
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Comparative Laws), George Washington

School of Law, U.S.A

อุปนายก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
วุฒิการศึกษา
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
• Master of Criminal Justice, Tennessee State University, USA
• Diploma (Post-Graduation), Thai Barrister-at-Law, Institute of Legal

Education of the Thai Bar

 

กรรมการและเลขาธิการ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการและฝ่ายวิชาการต่างประเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายโกวิท สมไวย์

วุฒิการศึกษา

• ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Illinois, USA

• Certificate of Instruction for Lawyers, Harvard Law School, Harvard University, USA

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านลิขสิทธิ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายพิเศษ จียาศักดิ์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย
(Master of Laws) Temple University , Pennsylvania , U.S.A.

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาบัณฑิตด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Master of Intellectual Property,

Franklin Pierce Law Center)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ไกรฤกษ์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต Franklin Pierce Law Center, U.S.A.


กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายมนูญ ช่างชำนิ

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• The Intellectual Property Summer Institute and
Advanced Licensing Institue

of Franklin Pierce Law Center


กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 

นายอภิวัตต์ คงสุวรรณ

วุฒิการศึกษา
• Monash University, LL.M. (Commercial Law)
• Monash University, LL.M. (IP)
• Thammasat University (LL.B.)


กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. in Computer and Engineer Management, Assumption University.
• Master of Science, Boston University Boston, MA, U.S.A.
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Sirindhorn International

Institute of Technology (SIIT), Thammasat University Bangkok, Thailand.


กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกรียรติ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยม) (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านการบังคับใช้สิทธิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


คุณชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ (ปี 2541)

(Case Western Reserve University (LLM, 1998))

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด (ปี 2540)

(Howard University (LLM, 1997))
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2537)

(Chulalongkorn University (LLB, 1994))

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านการบังคับใช้สิทธิและประชาสัมพันธ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายณรัช ศรีหทัย

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
• ระหว่างศึกษา นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ

วุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร MMM (MINI MASTER OF MANAGEMENT)
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา กฏหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ/นายทะเบียนและเหรัญญิก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวรตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558