แผนผังองค์กร

 

COMMITTEE MEMBER


นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

อุปนายก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 นายพิเศษ จียาศักดิ์
 วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย
   (Master of Laws) Temple University , Pennsylvania , U.S.A.

กรรมการและเลขาธิการ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


กรรมการและฝ่ายวิชาการต่างประเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางประสันตยา  บรรทัดฐาน
วุฒิการศึกษา
• LL.M. in International Economic Law, University of Warwick, England
• LL.M. in International Business Legal Studies, University of Exeter, England
• Thammasat University (LL.B.
)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสืบสิริ ทวีผล
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.), Duke University, North Carolina, USA
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัย

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวชญาภัช แสงทับทิม
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LL.M., Temple University School of Law, Philadephia U.S.
A.

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายอภิวัตต์ คงสุวรรณ
วุฒิการศึกษา
• Monash University, LL.M. (Commercial Law)
• Monash University, LL.M. (IP)
• Thammasat University (LL.B.)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวจุฑาจิต ศรีประสาธน์
วุฒิการศึกษา
• Queensland University of Technology (LLM)
• Chulalongkorn University (LLB)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายณรรฐชัย อุนรัตน์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LL.M. (IP), Monash University, Australia

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. in Computer and Engineer Management, Assumption University.
• Master of Science, Boston University Boston, MA, U.S.A.
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Sirindhorn International
Institute of Technology (SIIT), Thammasat University Bangkok, Thailand.

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร และเหรัญญิก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวยิ่งลักษณ์ ไกรฤกษ์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต Franklin Pierce Law Center, U.S.A
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านการบังคับใช้สิทธิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


ดร. ณรัช ศรีหทัย
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านการบังคับใช้สิทธิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางอุมาศิริ ทาร่อน
วุฒิการศึกษา
• มนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• International Business Management, University of Hertfordshire, UK

กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ
วุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร MMM (MINI MASTER OF MANAGEMENT)
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา กฏหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการและcนายทะเบียน สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นางสาวภาวิณี บุนยะมิศร์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Melbourne
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558