แผนผังองค์กร

 

COMMITTEE MEMBER


นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายสัตยะพล สัจจเดชะ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws), University of Miami School of Law, U.S.A.
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Comparative Laws), George Washington School of Law, U.S.A

อุปนายกสมาคมและฝ่ายวิชาการต่างประเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นายโกวิท สมไวย์

วุฒิการศึกษา

• Bachelor of Laws, (LL.B.) Thammasat University
• Master of Law, (LL.M.) University of Illinois

 

เลขาธิการสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
วุฒิการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการและฝ่ายวิชาการเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายมนูญ ช่างชำนิ

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)
• The Intellectual Property Summer Institute and
Advanced Licensing Institue

of Franklin Pierce Law Center (2542)

• An Industrial Property Right Training Course จัดโดย The Association for

Overseas Technical Scholarship (AOTS) และ the Japan Institute of Invention

and Invovation (JIII) ที่กรุงโตเกียว (พ.ศ. 2543)

• South East Asia Drafting (SEAD) Training Course, European Patent Office

and International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  (พ.ศ. 2553)

กรรมการและฝ่ายวิชาการเครื่องหมายการค้า สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 


นางสาวรตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยม.ล.พรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์
วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

• ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านสิทธิบัตร สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ไกรฤกษ์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต Franklin Pierce Law Center, U.S.A.

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านลิขสิทธิ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายพิเศษ จียาศักดิ์
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย 
(Master of Laws) Temple University , Pennsylvania , U.S.A.

 

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านลิขสิทธิ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

 

 

นายอธิวัฒน์ พุทธโรจน์ธรรม
วุฒิการศึกษา
กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกรียรติ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน (เกียรตินิยม) (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
วุฒิการศึกษา
• Ph.D. in Computer and Engineer Management, Assumption University.
• Master of Science, Boston University Boston, MA, U.S.A.
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Sirindhorn International

Institute of Technology (SIIT), Thammasat University Bangkok, Thailand.

กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านบังคับใช้สิทธิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายปรีชา เรืองวิชาธร

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Exeter, U.K


กรรมการและฝ่ายวิชาการด้านการบังคับใช้สิทธิ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยคุณชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคส เวสเทิร์น รีเสิร์ฟ (ปี 2541)

(Case Western Reserve University (LLM, 1998))

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด (ปี 2540)

(Howard University (LLM, 1997))
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2537)

(Chulalongkorn University (LLB, 1994))

กรรมการ นายทะเบียนและเหรัญญิก สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

นางสาวกัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาบัณฑิตด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Master of Intellectual Property,

Franklin Pierce Law Center)

กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ

วุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร MMM (MINI MASTER OF MANAGEMENT)
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา กฏหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ลิงค์

       
         กรมทรัพย์สินทางปัญญา
        
         ศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
          
         Motion Picture Association

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็ปไซด์
 

แบบสำรวจการสัมมนา

ความพึงพอใจ กิจกรรม IP TALK ประจำเดือนมีนาคม 2558