ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย พิมพ์

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557
ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยเรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557 ของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

เรียน สมาชิกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ

3. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2556

4.  แผนที่สถานที่จัดการประชุม


ด้วยสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.30 น.  ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 26 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่….

- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557/ กำหนดการประชุม /แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ / แผนที่สถานที่จัดการประชุม ....

 

- รายงานการประชุมใหญ่ญประจำปี 2556