ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา IP TALK ประจำเดือนสิงหาคม 2557 พิมพ์กิจกรรม IP TALK สิงหาคม 2557

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ คุณอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด


ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตราชู ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557


ดาวน์โหลดข้อมูล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา, แผนที่สถานที่จัดการสัมมนา...

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา...