ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศเกาหลี

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลี
การตรวจค้น

(ไม่มีรายละเอียด)

การยื่นขอจดทะเบียน

ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในคำขอ จดทะเบียน – ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นที่ชัดเจน ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือแสดงชื่อเจ้าของ หรือกรรมการผู้บริหารนิติบุคคลนั้น ๆ ด้วย – ต้องมีเจตนาสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น – เอกสารที่แสดงการจำแนกประเภทของสินค้า/บริการสำหรับเครื่องหมายการค้านั้น ๆอย่าง ชัดเจนและถูกต้อ – ระบุวันที่ที่ยื่น – ระบุประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธินั้น – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าขนาด 7 เซ็นติเมตร x 7 เซ็นติเมตร หรือเล็กกว่านี้จำนวน 10 ฉบับ – เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ในกรณีที่ ต้องการใช้สิทธินั้น – หนังสือมอบอำนาจแก่ตัวแทนเพื่อดำเนินการยื่นคำขอ

การตรวจสอบ

1. ในขั้นแรกเจ้าพนักงานจะตรวจเอกสารที่ยื่นว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ – ถ้าเอกสารนั้นมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นทำการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง แต่ถ้า เอกสาร ไม่ได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดคำขอนั้นก็จะถูกยกเลิก – ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเลขเอกสารให้แก่ผู้ยื่น และดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป 2. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถูกต้องตามกรณีต่อไปนี้ กล่าวคือ – เอกสารคำขอมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน – เอกสารคำขอที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่น – เอกสารคำขอที่มิได้กรอกในประเทศเกาหลี – เอกสารที่มิได้แนบตัวอย่างเครื่องหมายการค้ามาด้วย – เอกสารคำขอที่มิได้จำแนกประเภทของสินค้าและบริการมาอย่างชัดเจน – เอกสารคำขอที่ผู้ยื่นมิได้มีภูมิลำเนาหรือมีธุรกิจอยู่ในประเทศเกาหลี 3. เครื่องหมายไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้ เจ้าพนักงานจะออกหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอ ถึงเหตุผลของการตอบปฏิเสธ 4. ขั้นตอนที่สองเอกสารคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนจากการตรวจสอบขั้นที่หนึ่ง จะถูกนำเข้า สู่การวินิจฉัยโดยเรียงลำดับตามหมายเลขเอกสารที่ได้รับ ซึ่งคำขอจะได้รับการจดทะเบียนเมื่อคำขอถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะของเครื่องหมายการค้าตาม พรบ. เครื่องหมายการค้าอย่างครบถ้วน – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสินค้า/บริการได้อย่างชัดเจน – ต้องไม่มีลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า – อย่างไรก็ตามถ้าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของต่างประเทศ ก็อาจถูกคัดค้านได้

การประกาศโฆษณา

1. หลังจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีคำสั่งปฏิเสธ หรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขคำคัดค้านได้ครบถ้วน แล้วก่อนจะรับจดทะเบีบนเจ้าพนักงานจะอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณา ซึ่งจะประกาศไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยไม่มีการยืดระยะเวลา 2. ถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียนจะต้องกระทำภายในระหว่างการประกาศโฆษณา 30 วันนั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้คัดค้านสามารถเพิ่มเติมข้อคัดค้านได้ภายในอีก 30 วันหลังจากการประกาศโฆษณา 30 วันได้สิ้นสุดลง 3. ในกรณีที่มีการคัดค้านเจ้าพนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบถึงการคัดค้านและจะแจ้งให้ผู้ยื่น โต้แย้งได้เช่นกัน ถ้าเจ้าพนักงานวินิจฉัยว่าคำคัดค้านนั้นเป็นผลซึ่งหมายถึงผู้ยื่นไม่สามารถโตแย้งได้ คำขอนั้นจะถูกจำหน่ายออกนอกสารบบ 4. แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานก็สามารถยื่นคำอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากคำขอนั้นถูกปฏิเสธ และถ้ายังถูกปฏิเสธอีกก็สามารถนำคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลต่อไปได้ 5. ถ้าไม่มีการคัดค้านเครื่องหมายจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียน

การจดทะเบียน

1. เมื่อไม่มีคำคัดค้านแล้วและเจ้าหน้าที่วินิจฉัยตอบรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าพนักงานจะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เมื่อผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมการขอทะเบียน สำหรับ 3 ปีแรก ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับการตอบรับการจดทะเบียน 2. ถ้าผู้ยื่นมิได้จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 3 เดือน ผู้ยื่นยังสามารถจ่ายค่าธรรมเนียม 2 เท่าของค่าธรรมเนียมปรกติ ภายใน 6 เดือนหลังจากวันหมดอายยุการจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งแรก ถ้าผู้ยื่น ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 9 เดือน คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิก 3. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และสามารถ ต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

 

Scroll to Top