ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหราชอาณาจักร

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร
การตรวจค้น

(ไม่มีรายละเอียด)

การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็คือคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ กรอกข้อความให้สมบูรณ์2. ผู้ยื่นส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 225 ปอนด์ ต่อสินค้าบริการ 1 อย่าง
การตรวจสอบ
  1. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่ กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะของเครื่องหมายการค้าครบถ้วนตาม พ.ร.บ.1994 – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ – ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ เข้าใจผิดถึงชนิดหรือประเภทของสินค้า/บริการ – ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว 2. ขั้นตอนของการตรวจสอบจะใช้ระยะเวลาภายใน 2 เดือน
การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ

ภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นถึงผลการตรวจสอบ 1. ในกรณีที่ไม่มีการปฏิเสธหรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธได้ครบถ้วน คำขอจะ ถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศโฆษณาต่อไป 2. ในกรณีที่คำขอถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นแก้ไขคำขอ และผู้ยื่นสามารถชี้แจงแก้ไข การปฏิเสธนั้นแก่เจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธแล้วแต่ไม่สำเร็จและคำขอยังคงถูกปฎิเสธจาก เจ้าหน้าที่ ผู้ยื่นสามาารถดำเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์

การประกาศโฆษณา
  1. ก่อนที่จะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้าเป็น ระยะเวลา90 วัน – ถ้าไม่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต่อไป – ถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียน โดยเหตุหนึ่ง เหตุใดเช่น เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะ ที่จะจดทะเบียนได้, เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นของผู้จดทะเบียน หรือการจดทะเบียน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้คัดค้านต้องยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงหลักฐานและ เหตุผล 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นรับทราบว่ามีบุคคลคัดค้านการจดทะเบียนคำขอนั้น 3. ผู้ยื่นคำขอและผู้คัดค้านต้องแสดงเอกสารและเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาในประเด็นที่คัดค้านนั้น เมื่อมีคำวินิจฉัยแล้ว จะแจ้งไปให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบ 4. แต่อย่างไรก็ตามถ้าคู่กรณีไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิดำเนินการอุทธรณ์ใน ชั้นศาลต่อได้
การจดทะเบียน

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และได้ประกาศโฆษณาแล้ว และผ่านกระบวนการคัดค้านและอุทธรณ์ จนที่สุดเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่น

Scroll to Top