ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศโปแลนด์

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศโปแลนด์
การตรวจค้น

ผู้ยื่นสามารถดำเนินการตรวจค้นด้วยตนเองได้ หรือจะให้เจ้าหน้าที่ทำการ ตรวจค้นให้หลังจากยื่นเอกสารคำขอแล้วก็ได้

การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องเป็นคำขอที่ระบุ – ชื่อของผู้ยื่นคำขอ – ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า – และระบุประเภทสินค้าของเครื่องหมายการค้านั้นอย่างชัดเจน2. ผู้ยื่นนำเอกสารคำขอมายื่นแก่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือ ส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานสิทธิบัตรโปแลนด์ 3. ในการยื่นคำขอหนึ่งฉบับสามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพียง หนึ่งเครื่องหมายเท่านั้น ในกรณีที่ในหนึ่งคำขอมีเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคำขอที่กล่าวถึงเป็นลำดับแรกก่อน และอาจจะเชิญผู้ยื่นคำขอมากรอก คำขออีกฉบับหนึ่งสำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกคำขอหนึ่งได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
การตรวจสอบ
  1. ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้านั้น ถูกจำแนกอยู่ในสินค้า/บริการที่ถูกต้องและชัดเจนหรือไม่2. และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ และ ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นมาดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ถ้าผู้ยื่นไม่มาแก้ไขข้อผิดพลาดในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายคำขอออกจาก สารบบ แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นสามารถขอยืดระยะเวลาที่กำหนดออกไปได้อีก 3 เดือนหรือ มากกว่านั้นตามแต่เหตุผลและความเหมาะสม แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอยืดระยะเวลาด้วย 3. เมื่อเอกสารคำขอได้ถูกจัดเข้าระบบการตรวจสอบแล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าและการจำแนกประเภทสินค้า/บริการของเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนได้ 4. ในขั้นตอนการตรวจสอบนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบให้เครื่องหมายมีลักษณะ ตามที่กฏหมายกำหนดกล่าวคือ – เครื่องหมายนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบศีลธรรมประจำสังคม – คำขอมีข้อผิดพลาดหรือไม่ – เครื่องหมายดังกล่าวไม่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ สีหรือเครื่องหมายประจำชาติ โปแลนด์ – เครื่องหมายต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ในสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน และสามารถทำให้ผู้ใช้สินค้าและบริการ ดังกล่าวเกิดการสับสน – เครื่องหมายนั้นไม่ละเมิดสิทธิของเครื่องหมายการค้าอื่น 5. ถ้ามีผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้ที่ถูกละเมิดมาชี้แจงเหตุผล ภายในระยะเวลา 3 เดือน 6. เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผู้ยื่นถึงการคัดค้านดังกล่าวและเชิญผู้ยื่นมาชี้แจงเหตุผลและ หลักฐานเช่นกัน 7. ถ้าผู้ยื่นไม่สามารถมาชี้แจงได้ในระยะเวลา 3 เดือน เจ้าหน้าที่ก็จะจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นออกนอกสารบบ 8. ผู้ยื่นสามารถดำเนินการอุทธรณ์คำวินิจฉัยและคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสิทธิบัตรต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ 9. สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นชาวต่างประเทศหรือผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือประกอบธุรกิจในประเทศจะต้องดำเนินการอุทธรณ์ผ่านสำนักงานตัวแทนที่ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงต่างประเทศแล้ว 10. ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียน
การแจ้งผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา

เมื่อไม่มีข้อคัดค้านใดๆแล้วและผู้ยื่นได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว คำขอจะได้รับ การจดทะเบียนและถูกนำลงในหนังสือราชกิจจาของสำนักงานสิทธิบัตรโปแลนด์เพื่อ ประกาศโฆษณา

การจดทะเบียน

1. เมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยแล้วว่าไม่มีการคัดค้านใดๆ ภายหลังการประกาศโฆษณา ถือว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย 2. เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าว ไว้ให้เป็นหลักฐาน 3. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และประเภทของ สินค้าและบริการที่เครื่องหมายการค้าครอบคลุมก็ไม่สามารถเพิ่มเติมได้เช่นกัน 4. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และ สามารถดำเนินการต่ออายุได้ถ้าเครื่องหมายนั้นได้นำไปใช้ถูกต้องตามกฎหมาย การต่ออายุต้องทำก่อนวันหมดอายุแต่ไม่ดำเนินการก่อนวันหมดอายุเกิน 1 ปี และอีกกรณีหนึ่งผู้ยื่นสามารถ ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายได้หลังจากวันหมดอายุเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถ้าเป็นเหตุผลที่เหมาะสม 5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของชาวต่างประเทศหรือผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ หรือประกอบธุรกิจในประเทศจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านสำนักงาน ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงต่างประเทศแล้ว

Scroll to Top