ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศแอฟริกาใต้

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศแอฟริกาใต้
การตรวจค้น
  1. ผู้ยื่นต้องดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่จะจดว่าเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่2. ผู้ยื่นสามารถตรวจค้นด้วยตนเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจค้นให้ก็ได้
การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องระบุการจำแนกประเภทของสินค้า/บริการไว้ อย่างถูกต้องและชัดเจน2. ผู้ยื่นสามารถซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจำแนกประเภทสินค้า/บริการของ เครื่องหมายการค้าได้กับเจ้าหน้าที่ 3. ยื่นเอกสารคำขอต่อเจ้าหน้าที่ 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้ง วันที่ได้รับและส่งหนังสือแจ้งเลขทะเบียนคำขอไปยังผู้ยื่น
การตรวจสอบ
  1. ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารที่ยื่นและวินิจฉัยว่าเอกสารครบถ้วนตาม กฎหมายกำหนดหรือไม่2. ถ้าคำขอครบถ้วนและถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นว่าคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว 3. ถ้าคำขอมีข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ยื่นดำเนินการแก้ไขเอกสารคำขอให้ ถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่แจ้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา
  1. หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะนำ เครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณา2. ถ้ามีคำคัดค้าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นทราบว่ามีผู้คัดค้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
การจดทะเบียน

1. เมื่อผ่านกระบวนการการประกาศโฆษณาแล้วและไม่มีคำคัดค้าน เครื่องหมายการค้า นั้นจะได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้เป็นหลักฐานในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการประกาศโฆษณา 2. เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และ สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ ทุก ๆ 10 ปี

Scroll to Top