ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา
การตรวจค้น
  1. ผู้ยื่นไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนว่าเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นหรือไม่ก่อนที่จะยื่นเอกสาร2. แต่ในกรณีที่เมื่อยื่นเอกสารแล้วหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบข้อบกพร่องซึ่งทำให้ เครื่องหมายไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้ ผู้ยื่นไม่สามารถเรียกค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนคืนได้
การยื่นขอจดทะเบียน
  1. ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ได้แก่ – คำขอจดทะเบียน – รูปตัวอย่างเครื่องหมายการค้า จำนวน1 รูปต่อสินค้าและบริการ 1 จำพวก 2. ผู้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำพวกละ 245$ 3. ถ้าเอกสารถูกต้องเจ้าหน้าที่จะออกเลขคำขอจดทะเบียนและส่งใบสำคัญรับเงิน กลับมายังผู้ยื่นในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นเอกสาร 4. แต่ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารทั้งหมด กลับไปยังผู้ยื่นรวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนด้วย
การตรวจสอบ
  1. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและวินิจฉัยว่าเครื่องหมายสามารถได้รับการจดทะเบียน หรือไม่ ตามกฎหมายกำหนด กล่าวคือ – ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งผู้ใช้สินค้า/บริการจะไม่สับสนกับเครื่องหมายการค้านั้นๆ กับเครื่องหมายการค้าอื่น – ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น2. ในกรณีที่เครื่องหมายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับ การจดทะเบียนได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุผลของการตอบปฏิเสธการขอจดทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ยื่นแก้ไขคำขอนั้นด้วย 3. ผู้ยื่นต้องรับทราบและแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับ การแจ้ง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายคำขอออกนอกสารบบ 4. ถ้าผู้ยื่นไม่พอใจคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้ 5. ในกรณีผู้ยื่นแก้ไขคำขอแล้วจึงจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป 6. ขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนนับจากวันที่ผู้ยื่นยื่นคำขอ
การแจ้งถึงผลการตรวจสอบ

(ไม่มีรายละเอียด)

การประกาศโฆษณา
  1. หลังจากการตรวจสอบ ถ้าไม่มีคำสั่งปฏิเสธ หรือผู้ยื่นสามารถแก้ไขเหตุแห่งการปฏิเสธได้ครบถ้วนแล้ว ก่อนจะรับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้เข้าสู่กระบวนการประกาศ โฆษณาเครื่องหมายการค้าซึ่งจัดทำสัปดาห์ละ1 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นทราบถึงการประกาศโฆษณา 3. ในกรณีที่มีเครื่องหมายการค้าต้องการประกาศโฆษณาซ้ำซ้อนกัน เจ้าหน้าที่จะประกาศ คำขอที่ขอจดทะเบียนก่อน 4. ถ้ามีการคัดค้านการจดทะเบียน ไม่ว่าเหตุผลใดโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมาย ผู้คัดค้านสามารถดำเนินการคัดค้านได้ภายใน 30 วันหลังจากการประกาศโฆษณา 5. ผู้คัดค้านต้องดำเนินการคัดค้านการขอจดทะเบียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 6. ถ้าไม่มีการคัดค้านเครื่องหมายจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจดทะเบียน
การจดทะเบียน

1. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายการค้ามาก่อนการอนุมัติจาก การประกาศโฆษณา เจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้แก่ผู้ยื่นภายใน 12 สัปดาห์หลังจากการประกาศโฆษณา 2. ในทางกลับกัน ถ้าเครื่องหมายที่ประกาศโฆษณาเป็นเครื่องหมายที่ยังไม่ได้นำออกใช้เป็น เครื่องหมายการค้า แต่เป็นเครื่องหมายที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการใช้เครื่องหมายนั้น เจ้าหน้าที่จะออก ใบอนุญาตชั่วคราวให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากการประกาศโฆษณาถ้าไม่มีการคัดค้าน และใบอนุญาตให้ใช้ชั่วคราวนี้ในระยะเวลา 6 เดือนจะได้รับอนุมัติออกหนังสือรับรองการใช้เครื่องหมายการค้าต่อไป 3. ถ้าหนังสือรับรองการใช้ได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ผู้ยื่น

Scroll to Top