ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ – ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักงานสิทธิบัตรอินโดนีเซีย
ขั้นตอนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

– ใช้ตัวแทน(กรณีที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย)

– หนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือโอน(กรณีไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์เอง)

คำบรรยายการประดิษฐ์ ใช้ภาษาอินโดนีเซีย มี รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ รูปเขียน(ถ้ามี)

 

Scroll to Top