ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ – สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี
สิทธิบัตร

1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

สำหรับผู้ขอรับสิทธิบัตรที่เป็นชาวต่างประเทศ ถ้าต้องการยื่นคำขอฯ กับสำนักงานสิทธิบัตรเกาหลี ต้องยื่นคำขอฯ ผ่านตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี และ ต้องใช้ภาษาเกาหลีเขียนคำขอฯ

2. ขั้นตอนการดำเนินการออกสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ภาพรวม

กฎ first-to-file;

ประกาศคำขอฯ ที่ไม่ตรวจสอบ;

ขอให้ตรวจสอบ; และ

ระบบคัดค้านหลังออกสิทธิบัตร

3. การยื่นคำขอฯ

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจ เป็นผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้รับโอน และ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได้

เอกสารที่ต้องการ

*คำขอฯ ที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ประดิษฐ์และผู้ขอฯ(รวมถึงชื่อตัวแทน ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ,วันส่ง , ชื่อการประดิษฐ์ , และ วันยื่นครั้งแรก(priority date)(ถ้าขอถือสิทธิ priority )

* รายละเอียดที่มีสาระดังต่อไปนี้ : ชื่อการประดิษฐ์ , คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ(ถ้ามี) , คำบรรยายการประดิษฐ์อย่างละเอียด และ ข้อถือสิทธิ

รูปเขียน (ถ้ามี)

บทสรุปการประดิษฐ์

ถ้าขอถือสิทธิ priority , เอกสาร priority ซึ่งเป็นสำเนาคำขอฯ priority ที่ได้มีการรับรองพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาเกาหลี และ

หนังสือมอบอำนาจ ถ้าจำเป็นต้องใช้

4. การขอถือสิทธิ priority

ถ้าต้องการสิทธิ priority ควรยื่นคำขอฯ ในเกาหลีภายใน 1 ปี นับจากวันยื่นคำขอฯ ครั้งแรก. อาจส่งเอกสาร priority ที่กล่าวข้างต้นภายใน 1 ปี 4 เดือน นับจากวัน priority . ถ้าไม่ส่งเอกสาร priority ภายในกำหนดเวลานี้ จะไม่ได้รับการขอถือสิทธิ priority

5. การตรวจสอบเบื้องต้น(Formality Examination)

สำนักงานจะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องมีทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำขอฯ ที่จะถูกส่งกลับโดยไม่มีการให้เลขคำขอฯ และจะถูกปฏิบัติเหมือนกับว่าคำขอฯ นี้ไม่เคยถูกยื่นมาก่อน

ชนิดขอคำขอฯ ไม่ชัดเจน

ไม่บรรยายชื่อหรือที่อยู่ของบุคคล(หรือ นิติบุคคล)ซึ่งริเริ่มดำเนินการคำขอฯ (นั่นคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตร)

ไม่เขียนคำขอฯ เป็นภาษาเกาหลี

ไม่แนบรายละเอียดการประดิษฐ์/ข้อถือสิทธิ หรือ รูปเขียนมากับคำขอฯ หรือ

คำขอถูกส่งโดยบุคคลที่ไม่มีที่อยู่ หรือ สถานที่ประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่ใช้ตัวแทนในสาธารณรัฐเกาหลี

ทันทีที่คุณสมบัติและเอกสารถูกต้อง สำนักงานจะให้เลขที่คำขอฯ และตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าพบว่าขาดเอกสารหรือข้อมูลบางอย่าง เช่น หนังมอบอำนาจหรือชื่อของตัวแทนของนิติบุคคล จะออกหนังสือให้ผู้ขอฯ ส่งมาให้ครบภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขอฯ อาจขอขยายเวลาได้

ถ้าผู้ขอฯ ไม่ส่งมาภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในช่วงที่ขอขยายเวลา คำขอฯ นี้ จะเป็นศูนย์และจะพิจารณาว่าไม่เคยถูกยื่นมาก่อน

6. การประกาศโฆษณา

คำขอฯ ที่ยังไม่ประกาศโฆษณาจะถูกเปิดเผยโดยอัตโนมัติใน “Patent Laid-open Gazette” หลังจาก 18 เดือน นับจากวันยื่นในสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ถ้าขอถือสิทธิ priority จากการยื่นต่างประเทศครั้งแรก ก็จะนับจาก priority date อาจประกาศโฆษณาก่อนถึง 18 เดือน ถ้าผู้ขอฯ ร้องขอ. สิ่งนี้จะช่วยคุ้มครองคำขอฯ จากการละเมิดเร็วขึ้น

ทันทีที่ประกาศคำขอฯ สาธารณชนสามารถตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับคำขอฯได้. นอกจากนี้ บุคคลใดอาจยื่นข้อมูลเกี่ยวกับว่า การประดิษฐ์ตามคำขอฯของท่านขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่(patentability)ที่เป็นหลักฐานสนับสนุนแก่ Commissioner of KIPO.

กฏหมายสิทธิบัตรคุ้มครองการละเมิดการประดิษฐ์นับแต่ประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ของคำขอฯ นั้น ถ้าผู้ขอฯส่งหนังสือเตือนผู้ละเมิด ค่าชดเชยความเสียหายเริ่มคำนวณตั้งแต่ผู้ละเมิดได้รับหนังสือเตือน

7. การขอให้ตรวจสอบ

การขอให้ตรวจสอบจะกระทำโดยผู้ขอฯ เอง หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน 5 ปี นับจากวันยื่นคำขอฯ. ถ้าไม่ยื่นขอให้ตรวจสอบภายใน 5 ปี นี้ ถือว่าละทิ้งคำขอฯ. ทันทีที่ยื่นขอให้ตรวจสอบจะไม่สามารถถอนออกได้. คำขอฯ จะถูกนำมาตรวจสอบตามลำดับการยื่นขอให้ตรวจสอบ

8. คุณสมบัติในการจดทะเบียน

คำขอฯ ที่จะได้รับการจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ เป็นการประดิษฐ์ใหม่ , มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและ ประยุกต์ทางอุตสาหกรรมได้

9. การปฏิเสธคำขอฯ

ถ้าผู้ตรวจสอบพบเหตุผลในการปฏิเสธคำขอฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อให้ผู้ขอฯ โต้แย้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขอฯ อาจขอขยายกำหนดเวลานี้ได้ ถ้าเหตุผลในการปฏิเสธไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบจะส่งหนังสือแจ้งปฏิเสธครั้งสุดท้าย

10. การจดทะเบียน

เมื่อผู้ขอฯ ได้รับหนังสือแจ้งการตัดสินให้ออกสิทธิบัตรได้ ผู้ขอฯ ควรจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี 3 ปีแรก เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภายใน 3 เดือน นับจากวันรับหนังสือ ถ้าไม่จ่ายตามกำหนดนี้ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น 2 เท่าของค่าธรรมเนียมปกติ ภายใน 6 เดือน นับแต่หมดเวลาของ 3 เดือนนั้น. ถ้าไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภายใน 9 เดือน นับจากวันได้รับหนังสือ ถือว่าผู้ขอฯ ละทิ้งคำขอฯ

11. ประกาศโฆษณาและคัดค้านหลังออกสิทธิบัตร

เมื่อผู้ตรวจสอบพบว่าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธคำขอฯ สำนักงานจะประกาศโฆษณาการจดทะเบียนสิทธิบัตรหลังจากได้รับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแล้ว. ทันทีที่ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร ผู้ใดอาจยื่นคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรก็ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันประกาศโฆษณา

12. อุทธรณ์และนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาล

ผู้ขอฯอาจยื่นอุทธรณ์การปฏิเสธสุดท้ายของผู้ตรวจสอบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือการปฏิเสธสุดท้าย. ผู้ใดที่สงสัยในสิทธินี้อาจร้องขอให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลกระบวนการอุทธรณ์และนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลถูกกระทำใน the Industrial Property Tribunal อาจอุทธรณ์การตัดสินของ the Industrial Property Tribunal ต่อศาลสิทธิบัตร การอุทธรณ์การตัดสินของศาลสิทธิบัตรอาจถูกทบทวนโดยศาลสูง

13. การตรวจสอบที่ถูกเร่งให้เร็วขึ้น

ตามกฎหมายสิทธิบัตร อาจมีคำขอฯ บางประเภทที่จะถูกตรวจสอบก่อนคำขอฯ อื่น กรรมวิธีสำหรับการจัดการกับการร้องขอให้เร่งการตรวจสอบมีเงื่อนไขว่าคำขอฯที่มีสิทธิได้รับเลือกให้เร่งการตรวจสอบถูกจำกัดกับประเภทคำขอฯ ต่อไปนี้

การประดิษฐ์นั้ถูกทำให้ประสบผลสำเร็จทางการค้าโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ขอรับสิทธิบัตร หลังจากประกาศโฆษณาคำขอฯของผู้ขอฯ ; และ

ในกรณีที่ประกาศโฆษณาคำขอฯแล้ว และ

++ เป็นการประดิษฐ์สินค้าสำหรับปกป้องอุตสาหกรรมและกระบวนการเตรียมสินค้าเหล่านี้ ตามที่บรรยายใน the Special Measures Act Relating to Defense Industry

++ เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยป้องกันมลภาวะหรือกระบวนการผลิตสิ่งนี้

++ เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมการส่งออกตามที่ยืนยันโดยบันทึกการส่งออก , a letter of credit , คำร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าส่งออกเพื่อที่จะแสดงสิทธิในสิทธิบัตรของสินค้านั้น , หรือ

++ เป็นการประดิษฐ์ที่ถูกทำโดยลูกจ้างของรัฐบาลกลาง , รัฐบาลท้องถิ่น หรือ สถาบันวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น

ผู้ที่ต้องการเร่งการตรวจสอบคำขอฯ ของเขาต้องยื่นคำขอฯ เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีคำบอกเล่าที่อธิบายถึงความจำเป็นอย่างละเอียดและหลักฐานสนับสนุนคำบอกเล่านั้น

14. ค่าธรรมเนียม

ระบบการยื่นคำขอทางอีเล็กทรอนิค
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
29,000 20,000 66,000 53,000
1,000 800 41,000
(ต่อแต่ละหน้าที่มาก กว่า 20 หน้า ของรายละเอียดและรูปเขียน) (ต่อแต่ละหน้าที่มาก กว่า 20 หน้า ของรายละเอียดและรูปเขียน) (ต่อแต่ละการออกแบบที่เพิ่มเติม)
การยื่นคำขอด้วยกระดาษ
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
เบื้องต้น 39,000 26,000 70,000 57,000
บวกด้วย 3,400 2,400 44,000
(ต่อแต่ละหน้าที่มาก กว่า 20 หน้า ของรายละเอียดและรูปเขียน) (ต่อแต่ละหน้าที่มาก กว่า 20 หน้า ของรายละเอียดและรูปเขียน) (ต่อแต่ละการออกแบบที่เพิ่มเติม)
การยื่นขอให้ตรวจสอบ
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
เบื้องต้น 141,000 ไม่เสีย , แต่ 55,000 สำหรับ คำขอฯ ที่ ยื่นก่อน 1 กค 42
บวกด้วย 32,000 32,000
(ต่อแต่ละข้อถือสิทธที่เกินกว่า 1 ข้อ) (ต่อแต่ละข้อถือสิทธที่เกินกว่า 1 ข้อ)
ขอถือสิทธิ priority
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
เบื้องต้น 26,000 17,000 16,000 16,000
บวกด้วย 17,000
(ต่อแต่ละข้อถือสิทธ)
ขอขยายเวลาการแก้ไข หรือ เปลี่ยนวันครบกำหนด
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
ครั้งที่ 1: 20,000
ครั้งที่ 2: 34,000
ครั้งที่ 3: 83,000
ครั้งที่ 4: 136,000
ครั้งที่ 5: 249,000
ค่าจดทะเบียน หรือ ค่าธรรมเนียมรายปี
การออกแบบอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร SES1 NSES2
ปีที่ : 1-3: 42,000 + 24,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ : 1-3: 25,000 + 8,300 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ : 1-3: 25,000 ปีที่ : 1-3: 25,000 + 20,000 (ต่อ การออกแบบที่เพิ่มติม)
ปีที่ 4-6: 75,000 + 37,000(ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 4-6: 47,000 + 14,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 4-6: 35,000
ปีที่ 7-9 : 151,000 + 50,000(ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 7-9 : 93,000 +18,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 7-9: 70,000
ปีที่ 10-12: 302,000 + 60,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 10-12: 186,000 +23,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 10-12: 140,000
ปีที่ 13-15: 604,000 + 75,000(ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 13-15: 372,000 +27,000(ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ) ปีที่ 13-15: 280,000
ปีที่ 16-18: 1,200,000 + 88,000(ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ)
ปีที่ 19-21: 2,400,000 + 100,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ)
ปีที่ 22-25: 4,810,000 + 113,000 (ต่อ ข้อถือสิทธิที่เกินกว่า 3 ข้อ)

15. มี 2 ระบบ

ระบบที่มีการตรวจสอบ

ระบบที่ไม่มีการตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนคำขอฯ : 11,000 ต่อ แต่ละการเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม สำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบ จำนวนเงินสอดคล้องกับคำขอฯใหม่

การเปลี่ยนจากระบบที่ไม่มีการตรวจสอบไปเป็นระบบที่มีการตรวจสอบในการออกแบบ : 24,000

ค่าธรรมเนียมในการแยกคำขอฯ : จำนวนเงินสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอฯใหม่(บวกกับ 24,000 ต่อแต่ละการแยกคำขอฯ สำหรับการออกแบบที่เพิ่มเติม)

ค่าธรรมเนียมคำขอฯ Duplicate : จำนวนเงินสอดคล้องกับค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอฯ ใหม่

16. ค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องขอ Utility Model Art Appraisal(ไม่ใช้กับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น : 100,000 ต่อ คำร้องขอ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม : 14,000 ต่อ แต่ละข้อถือสิทธิที่เพิ่มเติมในส่วนที่เกิน 1 เรื่อง

17. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคำขอทางอีเล็กทรอนิคภายใต้กฎหมายใหม่ : เบื้องต้น 6,000

ในกรณีคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ยื่นโดยการพิมพ์(ที่มีความหมายตรงข้ามกับทางอีเล็กทรอนิค) ก่อน 1 กค 42 : 1,600 ต่อหน้า ในส่วนที่เกิน 20 หน้า ของรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียน

ค่าธรรมเนียมแก้ไข

++ การแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการ(ความผิดในเรื่องการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม , ความล้มเหลวในการส่งเอกสารแนบ: 11,000 ต่อแต่ละการแก้ไข

++ การแก้ไขที่เป็นสำคัญ(ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขทางอีเล็กทรอนิคที่ยื่นโดยการพิมพ์บนกระดาษ , ไม่ใช่บนเอกสารทางอีเล็กทรอนิคหลังจาก 1 มกราคม 2542)

— สิทธิบัตร : 8,000 ต่อแต่ละการแก้ไข

— อนุสิทธิบัตร : 5,000 ต่อแต่ละการแก้ไข

— การออกแบบ : 4,000 ต่อแต่ละการแก้ไข

++ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ขอฯ : 13,000 (กรณีรับมรดก : 6,500)

++ ค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องขอให้เก็บความลับการออกแบบ : 24,000 ต่อแต่ละคำร้อง

++ ค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องขอให้ประกาศโฆษณาคำขอฯ สำหรับการจดทะเบียนการออกแบบ : 24,000 ต่อแต่ละคำร้อง(ไม่ใช้สำหรับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม)

++ ค่าธรรมเนียมการยื่น , ค่าธรรมเนียมคำขอให้ตรวจสอบและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเท่ากับสามปีแรกสำหรับการจดทะเบียน(ของสิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร , และ การออกแบบอุตสาหกรรม)

++ ส่วนลด(50%) : ผู้ประดิษฐ์ส่วนบุคคล , บริษัทขนาดเล็ก

 

Scroll to Top