ความรู้ทัวไปเรื่องสิทธิบัตร – ผู้ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

ผู้ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

* ผู้ประดิษฐ์ / ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์คิดค้น
* ผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ / ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
* นายจ้างของผู้ประดิษฐ์ / ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

 

Scroll to Top