ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า

ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้า

ระบบธุรกิจการค้าของโลกยุคปัจจุบัน ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะการค้าภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ได้ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางจนอาจเรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วโลก ดังที่มีคนพูดกันเสมอว่า “โลกทุกวันนี้ใบเล็กลง” และยิ่งการค้าเติบโตมากขึ้นเท่าไร เครื่องหมายการค้าก็จะเพิ่มความ สำคัญและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ความสำคัญและคุณค่าของเครื่องหมายการค้านั้น แม้ไม่อาจวัดมูลค่าเป็นตัวเงินที่แน่ชัดลงไปได้ก็ตาม แต่หากจะได้พิเคราะห์ถึงความเสียหายหรือการสูญเสียทางธุรกิจ อันเป็นผลเนื่องมาจาก การโต้แย้งสิทธิหรือการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้ว คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเครื่องหมาย การค้าแต่ละเครื่องหมายนั้นมีค่ามหาศาล ดังจะเห็นได้จากหลายกรณีที่นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนิน คดีเพื่อแย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าระหว่างกัน

นอกจากนั้น หากจะพิจารณาถึงความสูญเสียในภาพรวมของระบบเศรฐกิจของประเทศ อันมี สาเหตุเนื่องมาจากการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้ว่ามีมูลค่ามหาศาลที่ไม่อาจ ประเมินได้ ดังตัวอย่างเช่น

(1) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยได้ตัด GSP หลายรายการ เพื่อตอบโต้ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ทำให้สหรัฐต้องสูญเสียรายได้มหาศาล ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจส่งออกของไทย

(2) ประเทศเพื่อนบ้านละเมิดเครื่องหมายการค้าของไทย ทำให้ผู้ส่งออกของไทยไม่สามารถส่ง สินค้าไปขายในประเทศนั้น ๆ ได้ เป็นผลให้ต้องสูญเสียรายได้ และขาดโอกาสที่จะขยาย ตลาดออกไป

(3) การละเมิดเครื่องหมายการค้าในระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงเดือดร้อน และต้องสูญเสียทั้งรายได้ และโอกาสที่จะขยายตลาด

ประเทศที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ กลุ่มประเทศในยุโรป ได้ให้การยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าเป็น ทรัพย์สินชนิดหนึ่งที่มีคุณค่า มหาศาล และสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับเครื่องหมายการค้า ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ดังนี้

VALUE OF TRADEMARK

WORLDWIDE CLASSIFICATION OF THE FIRST TEN TRADEMARKS, 1993

Coca-Cola $ 36.0 milliards
Marlboro $ 33.5 milliards
Nescafe $ 11.5 milliards
Kodak $ 10.0 milliards
Microsoft $ 9.8 milliards
Budweiser $ 9.7 milliards
Kellogg’s $ 9.4 milliards
Motorola $ 9.3 milliards
Gillette $ 8.2 milliards
Bacardi $ 7.2 milliards

SOURCE : Ourosoft, A. & Grabrsk, B’H., “Brands : What’s hot. What’s not.”

Financial World, August 2, 1994

Scroll to Top