ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – เครื่องหมายและเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายและเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมาย ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึง แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

เครื่งหมายการค้า (TRADEMARK) คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงให้เห็น ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น
เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) คือเครื่องหมายที่ใช้กับการ บริการเพื่อแสดง ให้เห็นว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น ๆ แตกต่างจากบริการของผู้อื่น
เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) คือเครื่องหมายที่ใช้ในการรับรอง สินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น โดยเป็นการรับรองเกี่ยวกับหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับ สภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น
เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARK) คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย บริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของ สมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

Scroll to Top