ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

คู่มือปฏิบัติงานมีเพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ตามระบบโครงสร้างใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะแนวหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการให้บริการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสอนเจ้าหน้าที่ภายในสำนักเครื่องหมายการค้าในขณะปฏิบัติงานได้ จัดเตรียมกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

1. สำนักเครื่องหมายการค้าให้บริการดังต่อไปนี้
ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติงานตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ให้บริการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าแก่ภาคเอกชนและหน่วยราชการ

2. ผู้ใช้บริการของสำนักเครื่องหมายการค้า ความสนใจและความต้องการในการใช้บริการ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บริษัท

มีความประสงค์คุ้มครองสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี

 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ
ตัวแทนและทนาย
 • ขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการละเมิดเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองตามกฎหมาย
ประชาชน (ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,นักศึกษา)
 • ต้องการทราบเครื่องหมายการค้าคืออะไร
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. ส่วนภายใต้สำนักเครื่องหมายการค้า
ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งบประมาณ และรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน
ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แนะนำ ตรวจรับคำขอ ประกาศโฆษณา และจดทะเบียน
กลุ่มตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

 • กลุ่มอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
 • กลุ่มเครื่องสำอางและยารักษาโรค
 • กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • กลุ่มสิ่งทอและเครื่องหนัง
 • กลุ่มเคมีภัณฑ์และสินค้าทั่วไป
 • กลุ่มเครื่องหมายบริการ รับรอง ร่วม
ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามกลุ่มจำพวกสินค้า
กลุ่มเปลี่ยนแปลง
 • พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
 • โอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่ออายุ และเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
กลุ่มคัดค้าน พิจารณาคำคัดค้าน-โต้แย้ง จัดทำคำวินิจฉัยกรณีคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4. การประสานงานของสำนักเครื่องหมายการค้า
กอง/สำนัก/ส่วน/ฝ่าย งานที่ต้องประสาน
กองกฎหมาย
 • การวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย
 • การสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจัดการเก็บฐานข้อมูล
 • กาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องหมายการค้า
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เครื่องคอมพิงเตอร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • รับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นในต่างจังหวัด
5(ก) ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เลขที่ ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วน/ฝ่าย แบบฟอร์มที่ใช้กรอกคำขอจดทะเบียน เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 บริการแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล ให้แก่ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ก 09 1-5 ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต้องเตรียมเอกสาร ต้องเสียค่าธรรมเนียม
2 ตรวจรับคำขอและคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น คำขอใหม่ คำขอเปลี่ยนแปลง คำขอต่ออายุฯลฯ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ขึ้นอยู่กับชนิดของแบบคำขอ 1-2
5
3 บันทึกข้อมูลคำขอ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน
4 เก็บสารบบเครื่องหมาย ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบบันทึกการลง สารบบ 1,3,5
5 ตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบ (จะเป็นกลุ่มใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์) ใช้แบบฟอร์ม ก 01, ก 19, ก 20, ก04, ก 05 (หน้า 1-6 ) รายการ

ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสำนวน

1
2
3
4
5
6 แจ้งคำสั่งนายทะเบียน และควบคุมเวลาตามคำสั่ง ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบ ตค.ต่างๆตามคำสั่ง 1, 5
7 ประกาศโฆษณา ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ 1, 5 90วัน
8 การคัดค้าน (รายละเอียดอยู่ในข้อ 5 ข) กลุ่มคัดค้าน ก 02 1-5 90วันของการประกาศฯ
9 จดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญ ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ แบบ คม 1, 5 เครื่องหมายการ ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 ปี
 1. Manual for Trademark Registration
5(ข) ขั้นตอนการคัดค้าน
เลขที่ ขั้นตอนการคัดค้าน ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม แบบฟอร์มที่ใช้กรอก เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 รับคำคัดค้าน ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบ ก 02 1, 5
2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสาร หลักฐานประกอบตามแบบ ก.02 กลุ่มคัดค้าน 1, 5
3 ส่งสำเนาคำคัดค้านให้ผู้ขอจดทะเบียน กลุ่มคัดค้าน แบบ ตค.6 ข้อ 1 ผู้ขอจดทะเบียนมีเวลา 90 วัน ในการยื่นคำโต้แย้ง
4 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง ส่วนงานจดทะเบียน ก 02 1, 5
5 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐานประกอบ

ตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน คู่มือสำหรับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1-5
6 แจ้งผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับการโต้แย้ง กลุ่มคัดค้าน ตค. 9 ข้อ 4
7 สรุปผลการคัดค้าน กลุ่มคัดค้าน 1-5
8 แจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับผลการคัดค้าน กลุ่มคัดค้าน ตค.6 ข้อ2 ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านสามารถยื่นคำอุทธรณ์ ภายใน 90 วัน

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

5(ค) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่กระทำภายในสำนักเครื่องหมายการค้า
เลขที่ การปฏิบัติงาน ฝ่าย/กลุ่ม แบบฟอร์มที่ใช้กรอก เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

 • เจ้าของ
 • ตัวแทน
 • ที่อยู่
 • รายการสินค้า
 • อื่นๆ
กลุ่มเปลี่ยนแปลง ก 06 1
2
5
Scroll to Top