ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน

เครื่องหมายเหมือนกัน หมายถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นคำ ๆ เดียวกันหรือเป็นรูป ๆ เดียวกัน หรือมีการสร้างการประดิษฐ์เครื่องหมายในลักษณะรูปแบบอย่างเดียวกัน จนทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า เครื่องหมายดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องหมายเดียวกันหรือเป็นเจ้าของเดียวกัน

เครื่องหมายคล้ายกัน หมายถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะของคำหรือรูปหรือทั้งคำทั้งรูปคล้ายคลึงกัน ซึ่งความคล้ายกันของเครื่องหมายนี้ หากยังสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายนั้นได้ก็อาจรับจดทะเบียนได้ แต่หากมีความคล้ายกันมาก จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว เครื่องหมายนั้นก็ไม่อาจรับจดทะเบียนได้

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้า กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

พิจารณาจากเสียงและสำเนียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้า
พิจารณาจากรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า
พิจารณาจากการเรียงตัวอักษรหรือคำ หรือการประดิษฐ์ หรือการวางรูปของเครื่องหมายการค้า
พิจารณาจากการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้า
พิจารณาจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ๆ
พิจารณาจากเจตนาของผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Scroll to Top