ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องนำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การยื่นคำขอจดทะเบียนสามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้

 

ยื่นโดยตรงต่อกองบริการและเผยแพร่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 5474648-9 โทรสาร 5474649

 

ยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับพร้อมเงินค่าธรรมเนียม ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะถือว่าวันที่คำขอไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวันที่ยื่นคำขอนั้น

Scroll to Top