ความรู้ทั่วไปเรื่องเครื่องหมายการค้า – คำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า

แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า

คู่มือปฏิบัติงานมีเพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ตามระบบโครงสร้างใหม่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะแนวหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องการให้บริการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสอนเจ้าหน้าที่ภายในสำนักเครื่องหมายการค้าในขณะปฏิบัติงานได้ จัดเตรียมกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

1. สำนักเครื่องหมายการค้าให้บริการดังต่อไปนี้
ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและปฏิบัติงานตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

ให้บริการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง จัดทำสำเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งให้บริการตรวจค้นข้อมูลเครื่องหมายการค้าแก่ภาคเอกชนและหน่วยราชการ

2. ผู้ใช้บริการของสำนักเครื่องหมายการค้า ความสนใจและความต้องการในการใช้บริการ
เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

บริษัท

มีความประสงค์คุ้มครองสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี

 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ต้องกระทำภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ
ตัวแทนและทนาย
 • ขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการละเมิดเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองตามกฎหมาย
ประชาชน (ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ,นักศึกษา)
 • ต้องการทราบเครื่องหมายการค้าคืออะไร
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. ส่วนภายใต้สำนักเครื่องหมายการค้า
ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งบประมาณ และรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน
ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แนะนำ ตรวจรับคำขอ ประกาศโฆษณา และจดทะเบียน
กลุ่มตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

 • กลุ่มอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
 • กลุ่มเครื่องสำอางและยารักษาโรค
 • กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • กลุ่มสิ่งทอและเครื่องหนัง
 • กลุ่มเคมีภัณฑ์และสินค้าทั่วไป
 • กลุ่มเครื่องหมายบริการ รับรอง ร่วม
ตรวจสอบและพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนตามกลุ่มจำพวกสินค้า
กลุ่มเปลี่ยนแปลง
 • พิจารณาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
 • โอนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่ออายุ และเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
กลุ่มคัดค้าน พิจารณาคำคัดค้าน-โต้แย้ง จัดทำคำวินิจฉัยกรณีคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4. การประสานงานของสำนักเครื่องหมายการค้า
กอง/สำนัก/ส่วน/ฝ่าย งานที่ต้องประสาน
กองกฎหมาย
 • การวิเคราะห์ปัญหากฎหมาย
 • การสรุปผลการตัดสินของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจัดการเก็บฐานข้อมูล
 • กาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องหมายการค้า
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เครื่องคอมพิงเตอร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • รับคำขอจดทะเบียนที่ยื่นในต่างจังหวัด
5(ก) ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เลขที่ ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วน/ฝ่าย แบบฟอร์มที่ใช้กรอกคำขอจดทะเบียน เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 บริการแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล ให้แก่ผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ก 09 1-5 ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต้องเตรียมเอกสาร ต้องเสียค่าธรรมเนียม
2 ตรวจรับคำขอและคำร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น คำขอใหม่ คำขอเปลี่ยนแปลง คำขอต่ออายุฯลฯ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ขึ้นอยู่กับชนิดของแบบคำขอ 1-2
5
3 บันทึกข้อมูลคำขอ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน
4 เก็บสารบบเครื่องหมาย ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบบันทึกการลง สารบบ 1,3,5
5 ตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบ (จะเป็นกลุ่มใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์) ใช้แบบฟอร์ม ก 01, ก 19, ก 20, ก04, ก 05 (หน้า 1-6 ) รายการ

ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสำนวน

1
2
3
4
5
6 แจ้งคำสั่งนายทะเบียน และควบคุมเวลาตามคำสั่ง ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบ ตค.ต่างๆตามคำสั่ง 1, 5
7 ประกาศโฆษณา ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ 1, 5 90วัน
8 การคัดค้าน (รายละเอียดอยู่ในข้อ 5 ข) กลุ่มคัดค้าน ก 02 1-5 90วันของการประกาศฯ
9 จดทะเบียน และออกหนังสือสำคัญ ฝ่ายประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ แบบ คม 1, 5 เครื่องหมายการ ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 ปี

5. Manual for Trademark Registration

5(ข) ขั้นตอนการคัดค้าน
เลขที่ ขั้นตอนการคัดค้าน ส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม แบบฟอร์มที่ใช้กรอก เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 รับคำคัดค้าน ส่วนบริหารงานจดทะเบียน แบบ ก 02 1, 5
2 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสาร หลักฐานประกอบตามแบบ ก.02 กลุ่มคัดค้าน 1, 5
3 ส่งสำเนาคำคัดค้านให้ผู้ขอจดทะเบียน กลุ่มคัดค้าน แบบ ตค.6 ข้อ 1 ผู้ขอจดทะเบียนมีเวลา 90 วัน ในการยื่นคำโต้แย้ง
4 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง ส่วนงานจดทะเบียน ก 02 1, 5
5 ตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารหลักฐานประกอบ

ตามแบบ ก.02

กลุ่มคัดค้าน คู่มือสำหรับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1-5
6 แจ้งผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับการโต้แย้ง กลุ่มคัดค้าน ตค. 9 ข้อ 4
7 สรุปผลการคัดค้าน กลุ่มคัดค้าน 1-5
8 แจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านให้ทราบเกี่ยวกับผลการคัดค้าน กลุ่มคัดค้าน ตค.6 ข้อ2 ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และผู้คัดค้านสามารถยื่นคำอุทธรณ์ ภายใน 90 วัน

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

5(ค) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่กระทำภายในสำนักเครื่องหมายการค้า
เลขที่ การปฏิบัติงาน ฝ่าย/กลุ่ม แบบฟอร์มที่ใช้กรอก เอกสารอ้างอิง ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่* ข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต้องเตรียมหรือได้รับ
1 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน

 • เจ้าของ
 • ตัวแทน
 • ที่อยู่
 • รายการสินค้า
 • อื่นๆ
กลุ่มเปลี่ยนแปลง ก 06 1
2
5
2 การโอน
1. การโอนโดยสัญญาหรือโดยมรดก
2. การควบกิจการ
ก 04 1, 5
3 การต่ออายุและการเพิกถอน ทะเบียนเครื่องหมายการค้า กลุ่มเปลี่ยนแปลง ก 07/ ก 08 1, 2, 4, 5
4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายการค้า กลุ่มเปลี่ยนแปลง ก 05 1, 5

* 1. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. Nice Classification 3. Vienna Classification 4. คู่มือการจดทะเบียนข้ามจำพวก(Cross Research) 5. Manual for Trademark Registration

6. สิ่งที่พึงคำนึงอันมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นและการแก้ปัญญา
สิ่งที่พึงคำนึง สิ่งที่ต้องกระทำ
ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติตาม
ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
หนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียนจะต้องระบุระยะเวลาการปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง
ผู้ขอจดทะเบียนไม่เข้าใจคำสั่งของ นายทะเบียน คำสั่งของนายทะเบียนจะต้องชัดเจน และเข้าใจได้โดยง่าย
การตรวจสอบมีความถูกต้องและ รัดกุมเพียงใด ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนคู่มือการตรวจสอบเป็นอย่างดี
7. ความรู้และทักษะที่เจ้าหน้าที่พึงมีสำหรับการให้บริการ
 1. วิธีหาข้อมูลในคู่มือการจดทะเบียน
 2. ขั้นตอนการจดทะเบียน
 3. วิธีค้นและเก็บแบบบันทึกข้อมูล
 4. วิธีใช้หนังสือ Nice Classification Handbook
 5. วิธีใช้หนังสือ Vienna Classification Handbook
 6. วิธีใช้หนังสือ Cross Search Handbook
 7. การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
 8. วิธีการเขียนข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในแบบฟอร์ม
 9. ขั้นตอนการคัดค้าน
 10. การเปลี่ยนแปลง, โอน, ต่ออายุ, เพิกถอน, จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 11. วิธีเข้าถึงข้อมูลเครื่องหมายการค้า
 • เมนูการจดทะเบียน
 • เมนูการตรวจสอบ
 • เมนูการแจ้งผล

12. วิธีควบคุมเบิกจ่ายแฟ้มคำขอ

8. สรุปเอกสารอ้างอิงสำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เอกสารอ้างอิง เหตุผลที่ต้องใช้เอกสารอ้างอิงโดยเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
Nice Classification (หนังสือ) เพื่อเป็นหลักในการจัดจำพวกและระบุชนิดของสินค้าหรือบริการ
Vienna Classification (หนังสือ) เพื่อเป็นหลักในการตรวจสอบเครื่องหมายภาพ
คู่มือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีประกาศกระทรวง, ประกาศกรมและกฎระเบียบต่างๆ มีตัวอย่างแบบฟอร์ม
คู่มือการตรวจสอบข้ามจำพวก เป็นหลักในการตรวจสอบเครื่องหมาย
เอกสารของ WHO มีข้อมูลเกี่ยวกับยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อาหาร
หนังสือรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ (ต่างประเทศ)และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ) เพื่อทราบความเคลื่อนไหวและทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
9. คำถามที่มักถามโดยผู้ยื่นคำขอและประชาชนโดยทั่วไป
คำถาม ถาม/ตอบเครื่องหมายการค้า
1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จะต้องมีลักษณะอย่างไร 1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างสินค้า ชนิดเดียวกันได้
  2. เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  3. เป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหายของบุคคลอื่น
2. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณา ความเหมือนคล้าย ของเครื่องหมายการค้า 2. การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านั้น มีหลักสำคัญในการพิจารณาคือรูปลักษณะของเครื่องหมาย การเรียกขานเครื่องหมายและสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยมีคำวินิจฉัยเดิมประกอบเป็นแนวทางการพิจารณา
3. การตรวจสอบเครื่องหมายบริการมีความสัมพันธ์ กับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ อย่างไร 3. ในการตรวจสอบเครื่องหมายบริการนั้น จะต้องตรวจสอบกับรายการสินค้าที่มีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับการให้บริการที่ขอจดทะเบียนด้วย
4. การจัดจำพวกสินค้าและบริการมีหลักเกณฑ์ อย่างไร 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดแบ่งจำพวกสินค้าและบริการตามบัญชี รายการสินค้าและบริการระหว่างประเทศ โดยแบ่งสินค้าเป็น 34 จำพวก และแบ่งบริการเป็น 8 จำพวก
5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้ระยะเวลานานเท่าไร 5. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากไม่มีข้อบกพร่องที่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแก้ไข หรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน
6. อะไรคือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ของนายทะเบียน 6. คือหนังสือที่นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
7. เมื่อถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะดำเนินการอย่างไร 7. ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน
8. เครื่องหมายการค้า/บริการที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทเดียวกัน จะจดทะเบียนได้อย่างไร 8. เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทเดียวกัน ให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วม
9. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานอะไรบ้าง ในการพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการใช้มาแล้ว โดยสุจริต 9. จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้ หลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าหรือ บริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือ พยานหลักฐานอื่น ๆ หรือพยานบุคคล เป็นต้น กรณีที่เคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาแล้วแต่ ขาดการต่อออายุให้ส่งหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงการจด ทะเบียนมาด้วย
10. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้า มีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากมีการใช้จนเป็นที่แพร่หลายแล้ว 10. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่าสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้ว โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียน
11.การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายการค้า ของคนไทย กับเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างไร 11. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกัน
12.ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำคัดค้านและเหตุที่ใช้อ้าง ในการคัดค้าน มีอะไร บ้าง 12 ผู้ใดจะยื่นคำคัดค้านก็ได้ หากเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้น ไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน โดยเหตุที่ใช้อ้างในการคัดค้านได้แก่

  1. ผู้คัดค้านเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน
  2. เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะที่ควรจะรับจดทะเบียน
  3. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
13. การคัดค้านใช้ระยะเวลานานเท่าไร จึงจะมีคำวินิจฉัย 13. ในกรณีที่คำคัดค้านและคำโต้แย้งได้ยื่นโดยถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการคัดค้าน
10.สิ่งพิมพ์และวัสดุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ปีที่ตีพิมพ์
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • เป็นหนังสือขนาดเล็กภาษาไทยภายในเล่มกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์และอธิบายถึงขั้นตอน การจดทะเบียน และข้อดีของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประชาชนทั่วไป
 • ผู้ที่จะยื่นแบบคำขอจดทะเบียน
2541
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำอย่างไร
 • เป็นแผ่นพับภาษาไทย อธิบายถึงวิธีการจัดเตรียมคำขอและเอกสาร ที่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ผู้ยื่นคำขอ
 • เจ้าของเครื่องหมายการค้า
 • ผู้สนใจทั่วไป
2539
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทยทำอย่างไร
 • เป็นหนังสือเล่มเล็กภาษาอังกฤษ เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ผู้ยื่นคำขอ
 • เจ้าของเครื่องหมายการค้า
 • ทนาย
 • ผู้สนใจทั่วไป
2539
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่บันทึกลงใน Microsoft Power point
 • เป็นหนังสือภาษาไทย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ใช้ในการสัมมนาและโครงการจุดประกาย
 • ชุดแผ่นใสภาษาไทย เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
 • นักเรียน
 • นักศึกษา
 • ผู้สนใจทั่วไป
2542
Scroll to Top