คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)

คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)

 1. สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)นี้ มีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา

  2. สัญญาอนุญาตนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฎิบัติให้สอดคล้อง กับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งแนวปฏิบัติในทางธุรกิจการค้าในปัจจุบัน

  3. สัญญาอนุญาตนี้ เป็นผลงานของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จึงเป็นสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้รับอนุญาต และสังคมโดยส่วนรวม

  4. เพื่อประโยชน์ในการใช้สัญญาตัวอย่างดังกล่าว ควรอ่านคำแนะนำข้างล่างนี้

  คำเตือน ผู้อนุญาตควรพิมพ์คำเตือนไว้บนกล่องหรือซองบรรจุผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำหน่าย เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อควรอ่านสัญญาให้เข้าใจก่อนเปิดซองบรรจุแผ่นดิสก์ เพราะถ้าเปิดซองบรรจุแผ่นดิสก์แล้ว จะถือว่าเข้าผูกพันตามสัญญาทันที

  สัญญาข้อ 2
  ข้อ 2.3 ในกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีราคาแพง คู่สัญญาอาจกำหนดเงื่อนไขการโอนไว้เป็นพิเศษให้เหมาะสมกับโปรแกรมนั้นได้

—————————————-

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Shrink Wrap License)

บริษัท……………………………จำกัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเดือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอด ก่อนที่ท่านจะเข้าผูกพันธ์ตามสัญญาโดยการเปิดซองบรรจุแผ่นดิสก์

เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ส่งแผ่นดิสก์ พร้อมซองบรรจุที่ยังไม่ได้เปิด และสิ่งที่แนบมาด้วยทั้งหมด (รวมทั้งเอกสารและปกหรือที่ใส่เอกสารอื่นๆ)คืนไปยังสถานที่ที่ท่านได้รับสิ่งเหล่านี้มาภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน)นับแต่วันได้รับมอบโปรแกรม-คอมพิวเตอร์ และบริษัทฯ จะคืนค่าผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ท่านโดยเร็ว

เมื่อท่านเปิดซองใส่แผ่นดิสก์ที่ปิดผนึกนี้ และ/หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้อนุญาต และผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1 ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ….………………….…และเอกสารที่ระบุในสัญญานี้ ( ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ )

1.2 ผู้อนุญาตตกลงอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ระบุในสัญญานี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
1.2.1 ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน ( หนึ่งคน ) ซึ่งหมายความว่า บุคคลหลายคนอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องใช้ทีละคน

1.2.2 ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้มากกว่า 1 คน(หนึ่งคน ) แต่ผู้รับอนุญาตจะต้องทำสัญญากับผู้อนุญาตอีกฉบับหนึ่ง เพื่ออนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้

2. สิทธิของคู่สัญญา

2.1 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้

2.2 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารหรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายอักษร

2.3 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ พร้อมด้วยสัญญาฉบับนี้ สำนักทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในสัญญานี้

2.4 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้1ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้องกันการสูญหายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเท่านั้นเว้นแต่การทำสำเนามากกว่า 1 ชุด (หนึ่งชุด) จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.5 ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

2.6 ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3. ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

3.1 ผู้อนุญาตขอรับประกันว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้อนุญาตจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้อนุญาตจะคืนเงินให้แก่ผู้รับอนุญาตเท่ากับที่ผู้รับอนุญาตจ่ายให้แก่ผู้อนุญาต
(2) ผู้อนุญาตจะเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งชำรุดบกพร่อง และส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันใหม่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดคืน
(3) ผู้อนุญาตจะแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดคืน

3.2 ผู้อนุญาตยินยอมรับผิดในการชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือโปรแกรมอื่น ๆ หรือสิ่งอื่นใด อันเกิดขึ้นจากความชำรุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ หากผู้รับอนุญาตได้ใช้และบำรุงรักษาตามปกติภายในระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) นับจากวันส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงิน …………เท่าของมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ หรือไม่เกินจำนวนเงิน……บาท (…………………….) ทั้งนี้ความเสียหายจะต้องไม่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การใช้โดยวิธีการที่ผิด หรือการใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

4. การรักษาความลับทางการค้า

ผู้รับอนุญาตจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้รับอนุญาตรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของผู้อนุญาต ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นทราบ

5. คำรับรอง

ผู้อนุญาตขอรับรองและยืนยันว่า ผู้อนุญาตมีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใด ๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือการใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ และผู้อนุญาตมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

6. การต่อสู้คดี

6.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้อง หรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญานี้ ผู้รับอนุญาตจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตทราบ และผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะเข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีแพ่งหรือเป็นโจทก์ร่วมในการฟ้องแย้ง และผู้อนุญาตจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล หรือเอกสารอันเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีตามสมควรแก่กรณี

6.2 ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาตจากผลคดีละเมิดสิทธิภายใต้สัญญานี้ ผู้อนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

7. การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญา ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินการเจรจาตกลงกัน เพื่อระงับข้อพิพาทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น ได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เสนอข้อพิพาทที่เกิดขึ้นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หากมิอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ภายใน 60 วัน ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาด ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาท เพื่อการอนุญาโตตุลาการ และให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันดังกล่าว หรือให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่
บริษัท………………………………………………………………………………….
ที่อยู่……………………………………………………………………………………
โทรศัพท์………………………………….โทรสาร…………………………………..

Scroll to Top