ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม IP Talk ประจำเดือนมกราคม 2555

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม IP Talk ประจำเดือนมกราคม 2555 Talk

เรื่อง “การตีความข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร : เปรียบเทียบหลักการตีความตามวัตถุประสงค์

ในกฎหมายอังกฤษกับหลักความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสหรัฐฯ

” (A Comparative Analysis regarding Patent Claim Construction :

The English Purposive Construction and the US Doctrine of Equivalents)”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 13

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Scroll to Top