ภาพ : เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพ :  เข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิบดีนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องใน

โอกาสวันขึ้นปีใหม่ และกราบเรียนแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมฯ

รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประเด็นปัญหาต่าง ๆ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับสมาคมฯ

ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 11.00 น.

Scroll to Top