รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2544

งาน

หน่วยนับ

งานสะสม

งาน ที่ได้รับ

ผลสำเร็จ

หมายเหตุ

1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ

เรื่อง

 

 

 

 

2. จัดประชุม/สัมมนา

 

 

 

 

 

2.1 ประชุม

ครั้ง/คน

 

7/140

7/140

เอกสารแนบ

2.2 สัมมนา

ครั้ง/คน

 

1/200

1/200

 

3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ

 

 

 

 

 

3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

4

4

 

3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์

เรื่อง

 

34

34

ภัตตาคารไทย, BSA

3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

เรื่อง

16

44

34

ยอดสะสมเดือนต่อไป 26

3.4 เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง

 

11

11

ตอบฝ่ายแผน, ปชส, จัดทำโครงการ

4. ให้บริการตอบข้อซักถาม

 

 

 

 

 

4.1 ทางโทรศัพท์

ราย

 

257

257

 

4.2 ติดต่อโดยตรง

ราย

 

111

111

 

4.3 ทางอินเตอร์เน็ต

ราย

 

13

13

 

5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้

 

 

 

 

 

5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่

เรื่อง

 

1

1

 

5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

ฉบับ

 

 

 

 

5.3 ตรวจพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง

 

 

 

 

5.4 การบรรยายเผยแพร่ความรู้

ครั้ง/คน

 

6/490

6/490

สัมภาษณ์วิทยุ 1 ครั้ง

6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

 

 

 

 

6.1 รับคำขอ

คำขอ/ราย

 

754

754

 

6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น

ราย

 

87

87

 

6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์

ราย

 

17

17

 

6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ

ราย

 

 

 

 

6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ

คำขอ

31

754

574

ยอดสะสมเดือนต่อไป 211

6.6 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

574

574

 

6.7 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำขอ

 

15

15

 

7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ

ราย

 

17

17

 

8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล

เรื่อง

 

15

15

CD,VCD, คาราโอเกะ,ภาพยนตร์

9. งานธุรการ

 

 

 

 

 

9.1 รับ/ส่ง เอกสาร

เรื่อง

 

1223/121

1223/121

วารสารลิขสิทธิ์สนเทศ

9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง

เรื่อง

 

221/39

221/39

 

9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ

ฉบับ/แผ่น

 

178/83

178/83

 

9.4 เวียนหนังสือ

เรื่อง

 

131

131

 

9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร

ครั้ง/แผ่น

 

3388/123

3388/123

 

9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน

ครั้ง

 

2

2

 

9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน

เรื่อง

 

1

1

 

10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม

 

 

 

 

 

10.1 ประชุม

ครั้ง

 

2

2

เอกสารแนบ

10.2 สัมมนา

ครั้ง

 

1

1

 

10.3 อบรม

ครั้ง

 

 

2

 

11. การหารือร่วมกับหน่วยงานอื่น

ครั้ง/คน

 

 

 

 

11. อื่น ๆ

ครั้ง

 

2

2

 

ตารางแนบ

เรื่อง

รายละเอียด

จัดประชุม

 

1. ปัญหาการละเมิดดนตรีกรรมในเครื่องคอมฯ คาราโอเกะ

วันที่ 1 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ มีผู้เข้าประชุม 30 คน

2. หารือลิขสิทธิ์คาราโอเกะระหว่างกรมฯ กับสิ่งบันทึกเสียง

วันที่ 3 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ มีผู้เข้าประชุม 10 คน

3. คณะทำงานพิจารณายกร่าง พรบ.การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

วันที่ 9 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ มีผู้เข้าประชุม 30คน

4. คณะทำงานศึกษาการให้บริการแจ้งข้อมูลฯ

วันที่ 17 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

5. คณะทำงานระบบลิขสิทธิ์

วันที่ 18 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

6. ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาเรื่อง ร่าง พรบ.การจัดเก็บ

วันที่ 21 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

7. ประชุมสรุปผลการจัดสัมมนาเรื่องร่าง พรบ.การจัดเก็บ

วันที่ 23 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

 

 

เข้าร่วมประชุม

 

1. ประชุมความร่วมมือ ECAP

วันที่ 3 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

2. Intergovermental Committee on Intellectual

วันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Property and Genetic Resources, Traditional

 

Knowledge and Folklore

 

 

 

จัดสัมมนา

 

1. สัมมนา ร่าง พรบ.องค์กรบริการการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

วันที่ 23 พ.ค. ณ กรมทรัพย์สินฯ

 

 

เป็นวิทยากร

 

1. บรรยายเผยแพร่ความรู้ลิขสิทธิ์จัดโดย NECTEC

วันที่ 17 พ.ค. ณ โรงแรมสยามซิตี้

2. บรรยาย เรื่อง กฎหมายกับงานดนตรีกรรม

วันที่ 29 พ.ค. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. บรรยาย เรื่อง ลิขสิทธิ์บนงานคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ

วันที่ 12 พ.ค. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

 

วันที่ 13 พ.ค. ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 16 พ.ค. ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์

 

วันที่ 20 พ.ค. ณ จังหวัดสุรินทร์

 

 

เผยแพร่ความรู้

 

สัมภาษณ์วิทยุ FM 101

วันที่ 23 พ.ค.

Scroll to Top