รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2544

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนสิงหาคม 2544

งาน หน่วยนับ งานสะสม งาน ที่ได้รับ ผลสำเร็จ หมายเหตุ
1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ เรื่อง
2. จัดประชุม/สัมมนา
2.1 ประชุม ครั้ง/คน 8/53 8/53 เอกสารแนบ
2.2 สัมมนา ครั้ง/คน 1/300 1/300 เอกสารแนบ
3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ
3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เรื่อง 1 6 7
3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์ เรื่อง 17 17
3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เรื่อง 11 31 20 ยอดสะสมเดือนต่อไป 20
3.4 จัดทำหนังสือถึงพาณิชย์จังหวัด เรื่อง 36 36
3.5 เรื่องอื่น ๆ เรื่อง 31 31
4. ให้บริการตอบข้อซักถาม 35 35
4.1 ทางโทรศัพท์ ราย 287 287
4.2 ติดต่อโดยตรง ราย 138 138
4.3 ทางอินเตอร์เน็ต ราย 4 4
5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่ เรื่อง 1 1
5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฉบับ
5.3 การบรรยายเผยแพร่ความรู้ ครั้ง/คน 7/1640 7/1640 ตามเอกสารแนบ
6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
6.1 รับคำขอ คำขอ/ราย 952 952
6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น ราย 93 93
6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์ ราย 18 18
6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ ราย 952 952
6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ คำขอ 408 952 952
6.6 จัดเก็บแฟ้ม ราย 952 952
6.7 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอ 1 1
7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ ราย 15 15
8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล เรื่อง 5 5
9. งานธุรการ
9.1 รับ/ส่ง เอกสาร เรื่อง 1011/367 1011/367
9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง เรื่อง 164/99 164/99
9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ ฉบับ/แผ่น 102/91 102/91
9.4 เวียนหนังสือ เรื่อง 122/81 122/81
9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร ครั้ง/แผ่น 1078/180 1078/180
9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน ครั้ง 2 2
9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน เรื่อง 2 2
10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม
10.1 ประชุม ครั้ง 11 11
10.2 สัมมนา ครั้ง 3 3
10.3 อบรม ครั้ง 3 3
11. พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการคุ้มครองสิทธิ ครั้ง/คน
12. อื่น ๆ ครั้ง 3 3
Scroll to Top