รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543

งาน หน่วยนับ งานสะสม งาน ที่ได้รับ ผลสำเร็จ หมายเหตุ
1. พิจารณายกร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ เรื่อง
2. จัดประชุม/สัมมนา
2.1 ประชุม ครั้ง/คน 2/49 เอกสารแนบ
2.2 สัมมนา ครั้ง/คน 2/100 เอกสารแนบ
3. โต้ตอบหนังสือ ข้อหารือ
3.1 พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เรื่อง 2
3.2 ประสานกับหน่วยงานลิขสิทธิ์ เรื่อง
3.3 ตอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เรื่อง 35 41 39 ยอดสะสมเดือนต่อไป 37
3.4 เรื่องอื่น ๆ เรื่อง 8
4. ให้บริการตอบข้อซักถาม
4.1 ทางโทรศัพท์ ราย 368
4.2 ติดต่อโดยตรง ราย 123
4.3 ทางอินเตอร์เน็ต ราย 14
5. การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้
5.1 การจัดทำเอกสารข้อมูลเผยแพร่ เรื่อง
5.2 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ฉบับ
5.3 ตรวจพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง
5.4 การบรรยายเผยแพร่ความรู้ ครั้ง/คน 1/70
6. งานบริการและตรวจรับคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
6.1 รับคำขอ คำขอ/ราย 1154
6.2 ให้บริการแนะนำเบื้องต้น ราย 85
6.3 ให้บริการตรวจค้นเอกสารลิขสิทธิ์ ราย 3 3
6.4 จัดทำแฟ้มแยกประเภทและจัดเก็บ ราย 1303 1303
6.5 บันทึกข้อมูลคำขอ คำขอ 202 1303 216 ยอดสะสมเดือนต่อไป 1289
6.6 รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอ 3 3
7. ตรวจสอบข้อมูลและตอบแจ้งตามระเบียบฯ ราย 30 30
8. ให้การพนักงานสอบสวน/พยานศาล เรื่อง
9. งานธุรการ
9.1 รับ/ส่ง เอกสาร เรื่อง 1 54 391/120
9.2 เก็บ/ค้น เอกสารและคำสั่ง เรื่อง 121/42
9.3 งานพิมพ์/บันทึกข้อมูลธุรการ ฉบับ/แผ่น 85 280/51
9.4 เวียนหนังสือ เรื่อง 152
9.5 ถ่ายเอกสาร/รับส่งโทรสาร ครั้ง/แผ่น 365/283
9.6 รวบรวมสถิติ วันลา และการปฏิบัติงาน ครั้ง 3
9.7 จัดทำงบประมาณ และแผนงาน เรื่อง 2
10. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม
10.1 ประชุม ครั้ง 7 เอกสารแนบ
10.2 สัมมนา ครั้ง 1 เอกสารแนบ
10.3 อบรม ครั้ง 2 เอกสารแนบ
11. อื่น ๆ ลงสมุดชื่อผู้แจ้ง, สัญลักษณ์ เรื่อง 1

เอกสารแนบ

เรื่อง รายละเอียด
จัดประชุม
1. จัดประชุมค่ายเทป ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ วันที่ 6 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน
2. จัดแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยปัญหาลิขสิทธิ์ วันที่ 7 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 23 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน
4. จัดสัมมนาแต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง พรบ.ลิขสิทธิ์ และสิทธินักแสดง วันที่ 24-26 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน
5. จัดสัมมนาการดำเนินคดีลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 พ.ย. มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน
เข้าร่วมประชุม
1. เข้าร่วมประชุมปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์คาราโอเกะ วันที่ 6 พ.ย.
2. เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ วันที่ 6 พ.ย.
3. เข้าร่วมประชุม ประชุม WICE 2ครั้ง วันที่ 13 พ.ย.และวันที่ 27 พ.ย.
4. เข้าร่วมประชุมการคุ้มครองสิทธินักแสดงในโสตทัศนวัวดุ วันที่ 15 พ.ย.
5. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน RBMS วันที่ 17 พ.ย.
6. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดเตรียมพิธีการและกิจกรรม วันที่ 20 พ.ย.
เข้าร่วมสัมมนา
1. เข้าร่วมสัมมนาคุ้มครอง TRADITIONAL KNOWLEDGE วันที่ 9-11 พ.ย.
เข้าอบรม
1. อบรมเรื่อง INTERNALIONAL TRADE LAWYER COURSE วันที่ 6-24 พ.ย.
2. อบรมเรื่อง APCE/PFP ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พ.ย.
Scroll to Top