ร่างพระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง พ.ศ. …..

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง
พ.ศ. …

……………………………….
………………………………..

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง “พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ นักแสดง พ.ศ. ……”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Scroll to Top