สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมีนาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนมีนาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 21 3 3 8 3 38/24 ภาคกลางได้แก่ จ. สุพรรณบุรี,สระบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. อุดรธานี,สกลนคร

ภาคใต้ได้แก่ จ. กระบี่,นครศรีธรรมราช

นาฎกรรม 1 1/1 ภาคกลางได้แก่ จ. ลพบุรี
ศิลปกรรม 25 267 292/10 ภาคกลางได้แก่ จ. สมุทรปราการ,นนทบุรี

ี่

ดนตรีกรรม 27 110 157 65 39 398/34 ภาคกลางได้แก่ จ. สมุทรปราการ,ปราจีนบุรี,ลพบุรี,ปทุมธานี,กาญจนบุรี,สมุทรสาคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. สกลนคร,อุดรธานี,สุรินทร์,นครพนม,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด

ภาคใต้ได้แก่ จ. เพชรบุรี,ตรัง,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ 11 1 12/6 ภาคกลางได้แก่ จ. นนทบุรี
สิ่งบันทึกเสียง 46 1 1 1 49/5 ภาคเหนือได้แก่ จ. เชียงใหม่
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ภาคใต้ได้แก่ จ. สตูล
งานอื่นใดในแผนกฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ. ร้อยเอ็ด
รวม 130 382 161 74 43 790/80
Scroll to Top