สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 17 8 17 12 54/21 ภาคกลางได้แก่ จ.สระบุรี,ลพบุรี,นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม,อุบลราชธานี,เลย

ภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก,น่าน,ลำปาง

นาฎกรรม
ศิลปกรรม 44 112 2 158/12 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ

ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงราย,เชียงใหม่

ดนตรีกรรม 94 171 235 39 43 528/59 ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,ระยอง,ปทุมธานี,นนทบุรี,ตราด, สุพรรณบุรี,นครปฐม,ปราจีนบุรี,ราชบุรี,กาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.บุรีรัมย์,นครพนม,ขอนแก่น,หนองบัวลำภู,เลย, มุกดาหาร,มหาสารคาม

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ประจวบคีรีขันธ์,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ตรัง,สุราษฎร์ธานี

โสตทัศนวัสดุ 7 1 8/3 ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี
สิ่งบันทึกเสียง 9 1 2 12/7 ภาคดหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่

ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,สตูล

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 171 292 252 54 45 814/102

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ TOT-PMS-PIM
เลขคำขอ 37996 ลัญลักษณ์ ว1/790
เจ้าของลิขสิทธิ์ อง๕ืการโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ นายกิตติ ผดุงพันธ์

Scroll to Top