สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544

สถิติการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจำเดือนตุลาคม 2544

ประเภท/งาน/จำนวนราย การรับคำขอ/จำนวนงาน ต่างประเทศ รวมราย หมายเหตุ
ในประเทศ
กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
วรรณกรรม 47 14 10 2 4 77/39 ภาคกลางได้แก่ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.มหาสารคาม,อุบลราชธานี,ขอนแก่น
ภาคใต้ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี
นาฎกรรม
ศิลปกรรม 26 82 1 109/15 ภาคกลางได้แก่ จ.สมุทรปราการ,ชลบุรี
ีภาคเหนือได้แก่ จ.เชียงใหม่
ดนตรีกรรม 80 72 283 344 81 860/53 ภาคกลางได้แก่ จ.ชลบุรี,ปทุมธานี,นนทบุรี,ราชบุรี, นครปฐม,ลพบุรี,สมุทรปราการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.อุดรธานี,เลย,สระแก้ว ,สกลนคร,ยโสธร,อำนาจเจริญมชัยภูมิ,ศรีสะเกษ,หนองบัวลำภู
ภาคใต้ได้แก่ จ.สงขลา,ชุมพร,ยะลา,ระนอง
โสตทัศนวัสดุ 6 6/4 ภาคกลางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร
สิ่งบันทึกเสียง 1 1 2/2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สระแก้ว
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกฯ
รวม 160 168 294 347 85 1054/133

หมายเหตุ ผลงานที่น่าสนใจคือ โปรแกรมระบบข้อมูลระดับชุดดิน (Thai Pedow 1.0 Beta)
เลขคำขอ 41365 ลัญลักษณ์ ว1/830
เจ้าของลิขสิทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้สร้างสรรค์ นายอรรถ สมร่าง

Scroll to Top