หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่องค์กรจัดเก็บ

มาตรา 16 ให้มีคณะผู้บริหารองค์กรดำเนินการองค์กรจัดเก็บ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกผู้จัดตั้งองค์กรจัดเก็บเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นผู้แทนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

มาตรา 17 ภายใต้มาตรา 8 (3) การจัดสรรค่าสิทธิแก่สมาชิกเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง ให้จัดสรรตามข้อสัญญาเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งคิดจากรายได้ภายหลังจากที่ได้หัก ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรจัดเก็บแล้ว ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจำนวนครั้งที่ใช้งาน ความนิยมของผู้ใช้งาน ณ เวลานั้น ความเหมาะสม และความเป็นธรรม

มาตรา 18 การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขในดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม หรือกำหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมิได้

การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้แทนผู้บริหารองค์กร และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นสำคัญ

ประเภทงานและอัตราค่าตอบแทนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง และหนังสืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิให้เป็นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของประกาศคณะกรรมการกำหนด

มาตรา 19 นอกจากสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน องค์กรจัดเก็บจะดำเนินการ หรือกระทำการเกี่ยวข้องกับสิทธิอื่นใดของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงมิได้

มาตรา 20 ในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน จะจำกัดหรืออนุญาตเฉพาะรายหนึ่งรายใดมิได้

การไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ ที่จะยื่นคำขออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิต่ออธิบดี

มาตรา 21 เมื่อได้รับคำขอตามมาตรา 20 ให้อธิบดีดำเนินการให้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในเรื่องเงื่อนไข การใช้ลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงและค่าตอบแทน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

คำสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของอธิบดี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

มาตรา 22 องค์กรจัดเก็บจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดงเท่านั้น

Scroll to Top